Skip to main content

Progressive epithelial ovarian carcinoma

Læge Bo Grønlund: Forf.s adresse: Onkologisk klinik 5073, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø. E-mail: bo.gronlund@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 19. maj 2006. Opponenter: Claes Tropé, Norge, Anders Jakobsen og Carsten Lenstrup .

22. maj 2006
2 min.

Doktorafhandlingen er baseret på tiarbejder publiceret i internationale peer-reviewed tidsskrifter og en sammenfattende redegørelse. Undersøgelserne er udført fra 2000 til 2005 under mine ansættelser som klinisk assistent og læge ved Onkologisk Klinik, Finsencentret, H:S Rigshospitalet.

Som et af de første hospitaler i verden indførte Rigshospitalet i 1994 paclitaxel+platinum som standard førstelinje-kombinationskemoterapi til patienter med primær epitelial ovariecancer FIGO stadium Ic-IV. Siden er alle nyhenviste patienter med ovariecancer blevet løbende registreret i Klinisk Forskningsenhed, Onkologisk klinik, Rigshospitalet. I år 2000 blev alle patienter med POC (Progressiv Ovarie Cancer) retrospektivt inkluderet i en klinisk database (CODOVA: Copenhagen Database for Ovarian Carcinoma). Patienter med POC omfatter dels patienter med primær progression under førstelinje-behandling, dels patienter som senere udvikler recidiv efter endt førstelinie-behandling (sekundær progression).

Vi fandt, at overlevelseseffekten af kirurgisk tumorreduktion hos patienter med POC er tvivlsom, og sekundær kirurgisk tumorreduktion bør i givet fald fortrinsvis udføres på patienter med følgende karakteristika: solitært tumorrecidiv; tumorstørrelse (diameter) mindre end 10 cm; god performance status ; og ikkepåbegyndt andenlinjekemoterapi før operationen.

Vi fandt, at genbehandling af POC-patienter med paclitaxel+platinum ikke medfører kumuleret neurotoxicitet. Effekten af kombinationen paclitaxel+platinum (versus ikke-paclitaxelholdig kemoterapi) er siden i en randomiseret undersøgelse vist at medføre forlænget overlevelse (ICON4). I et prospektivt, skandinavisk Fase I-II-studie fandtes kombinationen, topotecan (iv) og etoposide (po) at medføre uforudsigelig toksicitet, og denne kombination kan derfor ikke anbefales som behandling til patienter med POC.

Vi fandt, at forhøjede værdier af tumormarkøren CA125 før start af andenlinje-behandling var associeret med dårlig prognose. Et nyt prognostisk indeks (The Copenhagen index) blev udviklet. Dette indeks inddeler POC-patienter i fire prognostiske grupper på baggrund af oplysninger om tre kliniske variable (CA125, performance status, behandlingsfrit interval fra enden af førstelinje-behandling til start af andenlinje-behandling). The Copenhagen indeks har potential anvendelighed i Fase II-III-undersøgelser til at stratificere patienter.

Samlet set fremsættes der i disputatsen nye konkrete forslag til en forbedret klinisk håndtering af patienter med POC, og der anvises forslag til videre studier.