Skip to main content

Pulsoxymetriscreening af nyfødte: Er det stadig en god ide?

Jesper Normann Steensberg

Ugeskr Læger 2020;182:V70832

2. mar. 2020
4 min.

Over de seneste 20 år er incidensen af nyfødte, som udvikler neonatalt kredsløbskollaps som led i kritisk medfødt hjertesygdom (KMH), faldet støt. Dette skyldes både tidlig screening for kromosomale tilstande og forbedret prænatal ultralydscreening. Desuden ønsker forældre til de sværest hjertesyge fostre ofte samrådsabort. Som anført i [1] er den prænatale detektionsrate for KMH hos både aborterede fostre og de fødte børn dog kun omkring 70% [1].

Pulsoximetriscreening (POS) er en metode, hvor man ved måling af niveauet af streptokokagglutinationstiter på hånd og fod kan screene for KMH og dermed detektere tilstanden, før der opstår klinisk sygdom. Ved hjælp af POS detekterer man stort set alle medfødte hjertesygdomme med ductusafhængigt pulmonalkredsløb, men også venstresidige obstruktioner opdages hos en del børn.

Da effektiviteten af POS blev evalueret ved store undersøgelser i Norge og Sverige i perioden 2005-2010, var den prænatale detektionsrate for KMH noget lavere end nu [2, 3], og gevinsten ved POS i forhold til KMH var derfor væsentligt større. Alligevel er POS i de seneste 5-10 år indført en del steder i DK.

I Danish Medical Journal (dette nummer af Ugeskrift for Læger side 411) berettes der om erfaringerne med indførelse af POS på Fødeafdelingen på Kolding Sygehus [4]. I de svenske studier, hvor screeningen blev foretaget på et noget senere tidspunkt end i Kolding, var andelen af positive screeninger ca. 0,5% [2], mod 2% i Kolding [4]. Fundene er ikke overraskende, da tidligere screening medfører flere »positive« screeningsresultater, eftersom omstillingen fra fosterkredsløb foregår gradvist efter fødslen. Det tidlige screeningstidspunkt er anvendt, for at mor og barn kan komme tidligt hjem fra fødegangen. Op mod 2% af de screenede kan således ikke tage direkte hjem fra barselsgangen. Blandt disse var 40% klinisk syge. Kun ét af de nyfødte børn i Kolding havde KMH, mens størsteparten havde transitorisk takypnø eller sepsis. De resterende 60% af dem, der blev testet positive ved screeningen i Kolding, forblev indlagt til observation et døgn eller to uden at være klinisk syge. I Kolding oplevede personale og forældrene ikke dette som traumatisk.

Lige siden introduktionen af POS har det været anført, at man for hvert barn med medfødt hjertesygdom fandt flere nyfødte med anden behandlingskrævende sygdom. Dette har været en vigtig årsag til indførelse af POS.

Forholdet mellem antallet af børn med hjertesygdom og børn med anden sygdom er ændret pga. høj kvalitet i den prænatale ultralydscreening. Nu detekteres der knap et barn med kritisk hjertesygdom for hver ti nyfødte med anden sygdom.

Om den øgede indlæggelsestid og arbejdsindsatsen hos personalet retfærdiggør POS, afhænger af øjnene, der ser. På alle sygehuse er det de obstetriske afdelinger, der skal afse ressourcerne til at udføre POS hos mange – fortrinsvis raske – nyfødte, mens behandlingen af de syge nyfødte varetages på børneafdelingerne. Det kan medføre forskelligt syn på nødvendigheden af POS. Mange steder er det dog påvist, at screeningen ukompliceret kan integreres i hverdagen, fordi undersøgelsen er hurtig at foretage, mens man alligevel undersøger barnet klinisk.

Det er oplagt, at børn med KMH har stor risiko for sværere sygdom, hvis de gennemlever et kredsløbskollaps, som det tidligere hyppigt er set. Det er også en stor fordel, hvis neonatal sepsis eller svær lungesygdom erkendes tidligt.

I Danmark sender vi de nyfødte hjem tidligere og tidligere – mens vi har afskaffet neonatale børneundersøgelser ved en pædiater. I Danmark udføres den første stetoskopi af nyfødte først ved femugersundersøgelsen.

Man må konstatere, at vi i Danmark prioriterer meget anderledes, end man prioriterer i Norge, Sverige og Finland, hvor der udføres både POS og klinisk undersøgelse ved en pædiater af alle nyfødte, før de og forældrene bliver sendt hjem.

Det er stadig min opfattelse, at POS er en billig og smertefri metode til sikring af ekstra fokus på det nyfødte barn før udskrivelse. Dermed forbedres mulighederne for tidlig detektion af alvorlige sygdomme, herunder KMH.

POS er stadig en god idé og burde indføres som et nationalt tilbud.

Korrespondance: Jesper Normann Steensberg, BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. E-mail: Jesper.Steensberg@regionh.dk

Interessekonflikter: ingen. Forfatterens ICMJE-formular er tilgængelig sammen med lederen på Ugeskriftet.dk

Referencer

LITTERATUR

  1. Lytzen R, Vejlstrup N, Bjerre J et al. Live-born major congenital heart disease in Denmark incidence, detection rate, and termination of pregnancy rate from 1996 to 2013. JAMA Cardiol 2018;3:829-37.

  2. Granelli ADW, Wennergren M, Sandberg K et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart 
disease: a Swedish prospective screening study in 39 821 newborns. BMJ 2009;338:145-8.

  3. Meberg A, Brügmann-Pieper S, Due R et al. First day of life pulse oximetry screening to detect congenital heart defects. J Pediatr 2008;152:761-5.

  4. Havelund KW, Hulgaard M, Malberg D et al. Implementation of pulse oximetry screening
    in a Danish maternity ward. Dan Med J 2019;66(11):A5576.