Skip to main content

Resultater fra Dansk Hoftealloplastik Register

Professor Søren Overgaard, overlæge Henrik Husted, overlæge Anders Odgaard, afdelingslæge Alma B Pedersen, overlæge Christian Pedersen & overlæge Søren Solgaard

23. mar. 2009
3 min.

Dansk Hoftealloplastik Register (DHR) [1], blev etableret i 1995. Indtil juni 2006 var det frivilligt at indberette til DHR, hvorefter en bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen pålagde både offentlige og private sygehuse og klinikker at indberette oplysninger til de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser. Bekendtgørelsen medførte endvidere, at indberetninger til kvalitetsdatabaser kunne ske uden samtykke fra patienten.

Alle patienter, der får udført primær total hoftealloplastik (THA) eller revisionsoperation registreres. Indberetningen til DHR sker online via Klinisk Målesystem (KMS)-modulet med direkte kobling til de kliniske afdelinger via Sundhedsdatanet.

Hovedformålet med DHR er at forbedre patientbehandling i forbindelse med indsættelse af primær total hoftealloplastik (THA) og revision heraf. Til vurdering af behandlingskvaliteten anvendes en række indikatorer. Desuden udføres casemix-analyser, funktionsniveau) med henblik på at vurdere, om afdelingerne er sammenlignelige. Blandt de sekundære formål er f.eks. at analysere demografiske forhold og identificere risikofaktorer for prognosen efter primær THA.

Resultater fra Årsrapporten 2008

Til og med 2007 er der indberettet 77.408 primære THA og 12.939 revisionsoperationer. Komplethedsgraden udregnet som antallet af operationer, der er registreret i DHR i forhold til registrering i DHR og/eller LPR, var i 2007 93% for primær THA med private klinikker og 96% uden private klinikker. Incidensudviklingen fra 1995 til 2007 viser, at antallet af operationer er fordoblet fra 70 THA til 140 THA pr. 100.000 indbyggere. Proteseoverlevelsen fremgår af Figur 1 . Det bemærkes, at hos patienter, der var yngre end 50 år på operationstidspunktet, er ca. hver femte reopereret inden for 12 år. Jo ældre patient på operationstidspunktet, jo bedre proteseoverlevelse.

Kommentarer

I DHR's levetid er komplethedsgraden er holdt nogenlunde konstant på niveauet, nævnt ovenfor, hvilket er tilfredsstillende for en landsdækkende database, da det giver valide estimater i forskningsmæssig sammenhæng. Desuden er incidensen af primær THA fordoblet, og der er dokumenteret forbedret proteseoverlevelse for hybrid THA. Endelig er revision på grund af luksation nedsat ved anvendelse af 32 mm- versus 28 mm-hoved, og flere risikofaktorer for implantat og patientoverlevelse er identificeret.

Udfordringer

Incidensstigningen er inden for de sidste 13 år fordoblet, hvilket er væsentligt mere, end hvad der kunne forventes på baggrund af demografien. De næste ca. 20 år forudsiges en incidensstigning på omkring 20-30%. Hvis der tillægges samme scenario, som er set de sidste 13 år, kan det forventes, at incidensen stiger op imod 2 gange frem til 2020 i forhold til i dag [2]. Det vil skabe store udfordringer for det danske sundhedsvæsen, idet man også må forvente en tilsvarende udvikling inden for den kirurgiske behandling af degenerative lidelser i ryg og knæ.

DHR ønskes udviklet med patientrapporterede parametre, hvilket vil kræve en validering af relevante parametre og scoringssystemer i den anvendte sammenhæng samt udvælgelse af effektvariable, der kan give oplysninger om prognosen efter indgrebet. Dette projekt er under planlæggelse i et ph.d.-studium. Indførelse i registeret som daglig rutine vil kræve, at der prioriteres yderligere ressourcer til DHR.

Korrespondance: Søren Overgaard, Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense Universitetshospital, DK-5000 Odense C. E-mail: soeren.overgaard@ouh.regionsyddanmark.dk

Interessekonflikter: Ingen

Referencer

  1. Dansk Hoftealloplastik Registers hjemmeside: www.dhr.dk
  2. Pedersen AB, Johnsen SP, Overgaard S et al. Total hip arthroplasty in Denmark. Incidence of primary operations and revisions during 1996-2002 and estimated future demands. Acta Orthopaedica 2005;76:182-9.