Skip to main content

Results from the international cataract surgery outcomes study

Overlæge Jens Christian Nørregaard: Forfs. adresse: Øjenklinikken, Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, DK-2000 Frederiksberg. E-mail: Jens.c.norregaard@frh.regionh.dk Forsvaret vil finde sted den 19. juni 2007, kl. 14.00, Dam Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, København. Opponenter: Henrik Lund-Andersen, Mads Melby og Knud Erik Sørensen.

27. apr. 2007
2 min.

Doktordisputatsen er baseret på seks artikler, der præsenterer udvalgte resultater fra The International Cataract Surgery Outcomes Study. De danske aktiviteter udgik fra Institut for Social Medicin, Københavns Universitet; nu Institut for Folkesundhedsvidenskab. De øvrige nationale centre var Johns Hopkins University (USA), University of Manitoba (Canada) og University of Barcelona (Spanien). Disputatsens forfatter koordinerede de danske aktiviteter i studiet. Organisationen i Danmark omfattede godt 80 personer.

Med dette internationale forskningsprojekt ønskede gruppen at udvikle metoder til at overvåge og sammenligne kvaliteten af medicinsk behandling. Data blev indsamlet i 1990'erne. På grund af den hurtige udvikling inden for grå stær-kirurgi, kan de specifikke tal næppe anses for gældende for nutidens kirurgi. I afhandlingen er hovedvægten lagt på præsentation af de udviklede metoder til kvalitetskontrol, benchmarking og design af nationale kvalitetsdatabaser. Afhandlingen foreslår også, hvorledes såvel objektive som subjektive indikationer for grå stær-kirurgi kan rapporteres.

The International Cataract Surgery Outcomes Study bestod af tre separate studier:

  • Et prospektivt kohortestudie baseret på 1.422 konsekutivt indsamlede patienter i fire lande.

  • Et retrospektivt kohortestudie baseret på administrative registre vedrørende ca. 19.000 danske og ca. 50.000 amerikanske patienter.

  • En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.121 øjenlæger i fire lande.

Kohortestudiet viste, at det er nødvendigt at kontrollere for forskelle i patienternes sygelighed, hvis resultaterne skal være brugbare. Ukontrollerede data fra landsdækkende kliniske databaser kan være groft misvisende, hvis en sådan korrektion ikke foretages. Det er vigtigt at tage højde for dette forhold, hvis man vil oprette nationale databaser til overvågning af en klinisk kvalitet. Der er for nylig blevet udviklet flere systemer til præoperativt at gradere sværhedsgraden af en forventet grå stær-operation. Sådanne graderingssystemer kunne være en løsning på, hvorledes man kan korrigere for forskelle i patientgrundlag.

Resultaterne fra det retrospektive registerstudie er præsenteret i min ph.d.-afhandling og indgår derfor ikke i disputatsen.

Spørgeskemaundersøgelsen afdækkede store forskelle i medicinsk forundersøgelse og peroperative monitorering. Resultaterne var en del af idegrundlaget for to efterfølgende randomiserede multicenterstudier med godt 20.000 patienter - the Studies on Medical Testing for Cataract Surgery. Undersøgelsen er således et eksempel på, hvordan en enquete kan afdække problemområder, der kræver yderlig forskning.

Andre resultater fra studiet er offentliggjort i yderligere otte artikler med undertegnede som førsteforfatter. Lokale spanske og canadiske resultater er offentliggjort i andre otte artikler.