Skip to main content

Risici ved at anvende metadon til behandling af nonmaligne smerter

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox (Foto: Alix Minde / PhotoAlto)

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

6. mar. 2015
2 min.

Metadon anvendes i stigende omfang til behandling af kroniske smerter. Sammenlignet med andre langtidsvirkende opioider synes utilsigtet overdosering imidlertid at indebære en øget risiko for letal respirationsdepression samt ventrikulære arytmier. Med fokus på nonmaligne smerter var formålet med dette retrospektive kohortestudie at undersøge, om personer i behandling med metadon havde en øget risiko for at dø uden for hospital sammenlignet med personer, som fik depotmorfin.

Kohorten inkluderede 38.756 amerikanske, ikkeindlagte personer på 30-74 år (medianalder 48 år, 58% kvinder), som ikke var diagnosticeret med misbrug, cancer eller anden livstruende sygdom, og som i 1997-2009 havde indløst en recept på enten morfin (n = 32.742) eller metadon (n = 6.014). Næsten 90% af kohorten fik opioider for smerter i bevægeapparatet, hyppigst rygsmerter. Mediandoseringen af morfin og metadon var hhv. 90 mg/dag og 40 mg/dag.

I løbet af den samlede opfølgningstid på 28.699 personår skete i alt 477 dødsfald uden for hospitalet, svarende til 166 dødsfald pr. 10.000 personår. Analyser justeret for knap 200 kovariable viste, at de personer, som havde fået metadon, havde en 46% øget risiko for at dø i løbet af opfølgningsperioden (hazard ratio (HR )= 1,46; 95% konfidens-interval (KI): 1,17-1,83; p < 0,01), hvilket i absolutte tal medførte 72 (95% KI: 27-130) ekstra dødsfald pr. 10.000 års opfølgningstid. Metadondoser på 20 mg/dag eller derunder var associeret med en øget risiko for død sammenlignet med tilsvarende doser af depotmorfin på 60 mg/dag eller derunder (HR = 1,59; 95% KI: 1,01-2,51, p = 0,046).

Overlæge Gitte Handberg, Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital, kommenterer: ”Også i Danmark er brug af metadon til kroniske smertepatienter hyppig. Overdødelighed blandt metadonbrugere har tidligere været vist i doser over 100 mg pr. døgn, men risikoen synes i dette studie også at være til stede ved selv lave døgndoser. Studiet bør give anledning til hyppige opfølgninger på behandlingerne samt kontrol-EKG’er”.

Ray WA, Chung CP, Murray KTet al. Out-of-hospital mortality among patients receiving methadone for noncancer pain. JAMA Intern Med 2015;175:420-7.

Interessekonflikter: ingen