Skip to main content

Sammenhæng mellem brug af statiner og fysisk aktivitetsniveau

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

9. sep. 2014
2 min.

Når personer i statinbehandling oplever bivirkninger i form af muskelsmerter og -svaghed, kan det have betydning for det fysiske aktivitetsniveau. Formålet med dette prospektive kohortestudie var at undersøge, hvorvidt der var en sammenhæng mellem brug af statiner og fysisk aktivitet.

Studiet, hvori der deltog 5.994 amerikanske mænd over 65 år, var opdelt i to dele: I en tværsnitsdel fandt man på baggrund af spørgeskemasvar, at statinbehandlede (24%) var signifikant mindre fysisk aktive end dem, som ikke var i behandling med statiner (76%), også efter korrektion for mulige konfoundere. Ved hjælp af et accelerometer, som objektivt målte fysisk aktivitetsniveau over en syvdagesperiode, fandt man, at personer i statinbehandling brugte signifikant færre minutter pr. dag på moderat og energisk aktivitet og omvendt var signifikant mere stillesiddende.

I den longitudinelle del af studiet, hvor den gennemsnitlige opfølgningstid var 6,9 år pr. deltager, blev disse opdelt efter, om de var i kontinuerlig statinbehandling (24%), startede behandling i løbet af opfølgningstiden (28%) eller på intet tidspunkt fik statiner (48%). Det selvrapporterede fysiske aktivitetsniveau faldt for alle grupper. Der var ingen signifikante rateforskelle mellem kontinuerligt behandlede og ikkebehandlede, men for personer, som startede behandling, var faldet i aktivitetsniveau signifikant større end for ikkebehandlede.

Professor og overlæge Erik Berg Schmidt, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, kommenterer: ”Nogle patienter oplever under statinbehandling muskelgener, bl.a. i form af muskelsvaghed. Undersøgelsen understøtter vigtigheden af at være opmærksom herpå. Dosisreduktion og præparatskift hjælper hos en del, men det er vigtigt at vurdere eventuelle bivirkninger ved statinbehandling i sammenhæng med den reduktion af hjerte-kar-sygdom, der kan opnås, og i samarbejde med patienten diskutere [fra]valg af behandling”.

Interessekonflikter: investigator på en række industrifinansierede, videnskabelige undersøgelser vedr. lipidregulerende behandling samt foredragsholder, lejlighedsvist industrisponsoreret.

Lee DS, Markwardt S, Goeres L et al. Statins and physical activity in older men: The Osteoporotic Fractures in Men Study. JAMA Intern Med 2014;174:1263-70.