Skip to main content

Sammenhæng mellem brug af zolpidem og risiko for Parkinsons sygdom

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

28. jan. 2015
2 min.

Zolpidem er et benzodiazepinlignende lægemiddel, som er indiceret til (kortvarig) behandling af søvnløshed. Hos personer med Parkinsons sygdom (PD) synes anvendelse at kunne forværre både neuropsykiatriske og motoriske symptomer. På den baggrund ønskede forfatterne til dette taiwanesiske registerstudie at undersøge, hvorvidt brug af zolpidem indebar en øget risiko for at udvikle PD.

Databasesøgning identificerede 101.719 personer diagnosticeret med søvnløshed/-besvær. Af disse havde 59% anvendt zolpidem svarende til mere end fire uger. Den samlede kohorte blev fulgt i fem år med henblik på udvikling og diagnosticering af PD.

For gruppen, som havde anvendt zolpidem, var den kumulerede rate af PD signifikant højere end for gruppen, som ikke havde anvendt lægemidlet: 1,2% vs. 0,5%, p < 0,001. Justerede hazard ratios var 1,10 (95% konfidens-interval (KI): 0,88-1,37), 1,41 (95% KI: 1,17-1,72) og 1,27 (95% KI: 1,05-1,55) for brug svarende til hhv. 1-3 måneder, 3-12 måneder og > 12 måneder. På baggrund af disse fund konkluderer forskerne, at brug af zolpidem syntes at øge risikoen for at udvikle PD i løbet af den femårige observationsperiode.

Professor, overlæge Poul Jennum, Dansk Center for Søvnmedicin, Glostrup Hospital, kommenterer: ”Undersøgelsen dokumenterer, at zolpidem anvendt til kronisk insomni er forbundet med senere udvikling af Parkinsons sygdom. Tolkningsproblemer i aktuelle undersøgelse er, at søvnproblemer, først og fremmest REM-sleep behaviour disorder, i sig selv er forbundet med øget risiko for parkinsonisme. I de senere år har flere undersøgelser imidlertid vist, at hypnotika, inklusive z-lægemidler, har en negativ sundhedseffekt. De synes bl.a. at påvirke den kognitive funktion, øge risikoen for demens og medføre øget dødelighed. Dette er yderligere dokumenteret i en nylig dansk undersøgelse blandt Parkinson-patienter. Samlet indikerer disse undersøgelser, at der skal udvises omhu ved ordination og opfølgning, samt at man bør være tilbageholdende med en generel, ukritisk anvendelse af gabaminerge hypnotika, herunder z-lægemidler”.

Yang YW, Hsieh TF, Yu CH et al. Zolpidem and the risk of Parkinson's disease: a nationwide population-based study. J Psychiatr Res 2014;58:84-8.

Interessekonflikter: ingen.