Skip to main content

Sammenhængen mellem antidepressiv/stemnings-stabiliserende medicin og selvmord

Afdelingslæge Lars Søndergård: Forf.s adresse: Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø. E-mail: l.s@rh.dk Forsvaret finder sted den 28. juni 2007, kl. 14.00, Psykiatrisk Auditorium, Opgang 61A, Henrik Harpestrengs Vej, København. Bedømmere: Merete Nordentoft, Per Kragh-Sørensen og Göran Isacsson, Sverige. Vejledere: Lars Vedel Kessing og Tom Bolwig.

8. jun. 2007
1 min.

Ph.d.-afhandlingen er udført på Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet.

Affektive sindslidelser er forbundet med en markant øget selvmordsrisiko, og det er nærliggende at antage, at introduktionen af nyere psykofarmakologisk antidepressiv behandling såvel som stemningsstabiliserende medicin ikke blot mildner depression men også forebygger selvmord.

Det er afhandlingens formål ud fra individualiserede farmakoepidemiologiske data at belyse en mulig association mellem selvmord og antidepressiv/stemningsstabiliserende behandling.

Der anvendtes fem nationale danske registre. Kohorten inddeltes dynamisk på et givet tidspunkt i grupper svarende til antal indløste recepter på antidepressiv eller stemningsstabiliserende medicin. Rate ratio for selvmord bestemtes ved overlevelsesanalyser (Poisson regressionsmodeller).

Voksne personer, som fortsatte behandling med litium, SSRI eller nyere non-SSRI, men ikke ældre antidepessiva, havde en reduceret selvmordsrisiko. Samme analyser begrænset til personer udskrevet fra psykiatrisk hospital med depression viste en reduceret selvmordsrisiko associeret med fortsat behandling for alle grupper af antidepressiva.

Afhandlingens delelementer er forenelige med, at fortsat antidepressiv og stemningsstabiliserende psykofarmakologisk behandling er forbundet med en reduceret selvmordsrisiko. Kontinuerlig behandling med antidepressiva og stemningsstabiliserende medicin synes at være væsentlig for selvmordsforebyggelse.