Skip to main content

Somatiske senfølger efter COVID-19

Sammenligning af prævalensen af en række somatiske symptomer før og efter COVID-19-infektion estimerer, at ca. 13% af patienterne oplever langvarige symptomer, som direkte kan tilskrives COVID-19.
Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

15. sep. 2022
2 min.

Der er ikke tvivl om, at COVID-pandemien har påvirket mange patienters sundhed i lang tid efter, at den akutte infektion er overstået. Tidligere opgørelser har dog ikke korrigeret for prævalensen af symptomerne forud for COVID-19-sygdommen og derfor har det været svært at afgøre, hvor mange af de rapporterede senfølgesymptomer der kunne tilskrives selve infektionen, og hvor mange af dem der allerede var til stede forud for COVID-19-sygdommen. Nyt hollandsk studie opgør symptomer efter COVID-19 i en kohorte med velkarakteriseret basisprævalens af somatiske klager, da disse personer indgik i et longitudinelt studie og derfor har rapporteret symptomer både før og efter COVID-19. I alt 4.231 personer, som fik COVID-19, blev sammenlignet med 8.462 kontrolpersoner. Forfatterne estimerer, at hos ca. 13% af patienterne kunne de velkendte senfølgesymptomer, som f.eks. brystsmerter, åndenød, muskelsmerter, smags- og lugtforstyrrelser og generel træthed tilskrives selve COVID-19-infektionen.

Overlæge Ejvind Frausing Hansen, Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Der er, trods mange studier af senfølger, såkaldt long-COVID, stor usikkerhed om prævalensen af symptomer og deres varighed, hvilket skyldes studiernes forskellige metodik og populationer. Således er prævalensen af long-COVID ca. 50-70 % hos patienter, som har været indlagt, mens registerstudier af ikkeindlagte kun finder en ret beskeden prævalens af senfølger. Det aktuelle studies styrke er kontrolgruppen samt det longitudinelle design med gentagne spørgeskemaer, som gør det muligt at identificere de centrale symptomer, deres prævalens og tidsforløb. Ud over prævalensen af senfølgesymptomer på 13% er det interessant, at studiet også bringer os nærmere en karakteristik af de centrale symptomer. Det skal dog også bemærkes, at studiet ikke har spurgt til kognitive symptomer, f.eks. ,brain fog’. Endvidere kan effekten af vaccination og omikron-variantens dominans på senfølger ikke vurderes, men andre studier tyder på, at begge forhold mindsker risikoen for senfølger«.

Ballering AV, van Zon SKR, Hartman TC et al. Persistence of somatic symptoms after COVID-19 in the Netherlands: an observational cohort study. Lancet 2022;400:452-61.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen