Skip to main content

Spontan okklusion af et pseudoaneurisme i en thyroideacyste

Reservelæge Kristoffer Lindskov Hansen & overlæge Flemming Jensen Rigshospitalet, Radiologisk Klinik X, Diagnostisk Center

15. jan. 2007
5 min.

Et pseudoaneurisme (PA) er et pulserende, kommunikerende hæmatom i vævet omkring en defekt i arterievæggen i modsætning til et ægte aneurisme, der afgrænses af intima, media og adventitia. Flowet i halsen af et PA er således antegradt i retningen mod PA'et under systolen og retrogradt under diastolen [1]. Tidligere og inden man begyndte at bruge effektive antibiotika, så man oftest PA som en komplikation i forbindelse med bakteriel endokarditis, mens det i dag overvejende ses som en følge af aterosklerose og pankreatitis, ved intravenøst misbrug og iatrogent efter f.eks. nyrebiopsi [2].

PA dannes oftere ved arterier i underekstremiteterne end i overekstremiteterne og oftere ved aorta end perifert. PA i thyroideacyster er ekstremt sjældne, og ifølge vores oplysninger ikke er det ikke førhen beskrevet i angelsaksisk litteratur.

Sygehistorie

En 54-årig mand blev henvist fra en endokrinologisk afdeling til ultralyd af glandulae thyroidea mhp. vurdering af multinodøs struma. Patienten havde gennem flere år haft gener med synkebesvær samt trykken og hævelse på venstre side af halsen og fik i den forbindelse ca. et år før den aktuelle henvisning foretaget thyroideaskintigrafi og ultralydskanning. Undersøgelserne viste dengang en lavt lejret gl. thyroidea med hypofunktion af begge lappers mest kaudale dele og to cyster - en i hver lap. Fra den venstre cyste blev der udtømt 30 ml brunlig væske, som ved mikroskopi viste sig at være hæmoragisk med cystemakrofager. Generne vendte tilbage efter blot et par dages symptomlindring, og i månederne op til den her omtalte undersøgelse havde patienten følt en gradvis forværring af symptomerne. Resultaterne af det aktuelle udredningsprogram viste uændret funktionsoptagelse af gl. thyroidea ved thyroideaskintigrafi, normale forhold ved lungefunktionsundersøgelse og normal serum-thyroideastimulerende hormon (TSH).

Ultralydundersøgelsen blev udført med en overfladetransducer og viste i højre lap nær isthmus en cyste, der målte 2 cm i længste diameter, og i venstre lap en cyste, der målte 7 cm i længste diameter og var omdannet til et PA. Der kunne observeres et arterielt inflow jet fra et bristet kar i cystens medialvæg (Figur 1 ). Ved en farve-Doppler-undersøgelse blev kaviteten vist med et karakteristisk rødt og blåt farvemønster pga. bidirektionelt flow, kaldet yin-yang-fænomen. Der var ingen samlede tromber i cysten, men væsken var skyet pga. koaguleret blod.

Patienten kom fire uger senere til opfølgende ultralydundersøgelse af gl. thyroidea, hvor PA'et ikke kunne genfindes. Cysten i den venstre lap målte fortsat 7 cm, og der sås heller ikke denne gang tromber i cystekaviteten. Patienten blev tyroidektomeret uden komplikationer. Ved operationen blev der bemærket adhærencer i hele operationsfeltet. Patologen fandt ved granskning af præparatet en cyste i hver lap, hvor den venstre var tom med fibrøs kapsel og blødningsrester på ydersiden. En mikroskopi viste, at det drejede sig om multinodøs kolloid struma med cystisk degeneration.

Diskussion

Der er ingen standardbehandlinger af PA i gl. thyroidea, da tilstanden er så sjælden. Der er beskrevet et tilfælde med et iatrogent PA af arteria thyroidea superior efter finnålsbiopsi af et solitært adenom, hvor PA'et tromboserede efter tre dage uden behandling [1]. Desuden er der beskrevet et tilfælde med spontan trombosering af tre hepatiske posttraumatiske PA'er, hvor man ekspekterede og samtidig monitorerede ved farve-Doppler-skanning [3]. Det er blevet foreslået, at jo længere hals, der er på PA'et, og jo mindre flowvolumen, der er i PA'et, desto større chance er der for spontan trombosering [1]. Hvis dette ikke sker, kan man forsøge sig med ultralydvejledt kompression af PA'ets hals, der ifølge et studie har en succesrate på 54-93% hos patienter, der er blevet behandlet henholdsvis med og uden antikoagulantia [4]. Ellers er alternativerne kirurgi, embolisering, coil-behandling, stentanlæggelse i fødekarret og perkutan trombininjektion [1, 2]. Perona et al har beskrevet et tilfælde, hvor et iatrogent PA efter ultralydvejledt ethanolinjektion i et parathyroideaadenom umiddelbart blev behandlet med embolisering pga. akut opstået hypotension og dyspnø [5].

I den her beskrevne sygehistorie kunne patienten principielt have pådraget sig læsionen ved udtømning af cysten et år forinden, men der blev intet bemærket af den udførende læge ved og efter indgrebet, og ingen brat volumenøgning blev observeret. Desuden indfandt den betydende forværring af symptomerne sig først et halvt år efter udtømningen. Genesen bag dette tilfælde af PA skønnes at være uafklaret, og følgelig må tilstanden opfattes som idiopatisk.

Det kan overvejes, om den spontane okklusion af PA'et skyldtes det tryk, der blev benyttet under ultralydsundersøgelsen, uagtet der ikke bevidst blev lagt kompression på PA'ets hals. Endelig kan det konkluderes, at der tidligere har været en venøs eller arteriel blødning til stede i cysten, hvilket det udtømte hæmoragiske, brunlige aspirat bekræfter. Derfor kunne en anden overvejelse være, at det drejer sig om intermitterende blødning fra PA'et.

Den omtalte sygehistorie viser som anført i litteraturen, at spontan okklusion af PA er hyppig. I de tilfælde, hvor PA ikke resulterer i akutte komplikationer som eksempelvis hypotension eller dyspnø, kan man ekspektere eventuelt kombineret med monitorering med farve-Doppler-skanninger [1, 5]. Ultralydundersøgelse med farve-Doppler er førstevalg til diagnosticering af PA, men magnetisk resonans-angiografi og computertomografi ville også kunne anvendes, specielt i regioner hvor ultralydindblikket er hindret.

Kristoffer Lindskov Hansen , Hostrups Have 32, 3. tv., DK-1954 Frederiksberg C. E-mail: lindskov@gmail.com

Antaget: 27. oktober 2005

Interessekonflikter: Ingen angivet

  1. Celik H, Yucel C, Oktar S et al. Iatrogenic pseudoaneurysm of the superior thyroid artery. J Ultrasound Med 2004;23:1675-8.
  2. Kocakoc E, Bozgeyik Z, Ozgocmen S et al. Spontaneous occlusion of a traumatic false aneurysm of the peroneal artery. J Ultrasound Med 2003;23: 1391-3.
  3. Soudack M, Epelman M, Gaitini D. Spontaneous thrombosis of hepatic posttraumatic pseudoan eurysm. J Ultrasound Med 2002;22:99-103.
  4. Schaub F, Theiss W, Heinz M et al. New aspects in ultrasound-guided compression repair of postcatheterization femoral artery injuries. Circulation 1994;90:1861-5.
  5. Perona F, Barile A, Oliveri M et al. Superior thyroid artery lesion after US- guided chemical parathyroidectomy: angiografic diagnosis and treatment by embolization. Cardiovasc Intervent Radiol 1999;22:249-50.

Summary

Summary Spontaneous occlusion of a pseudoaneurysm in a thyroid cyst Ugeskr Læger 2007;169(3):237-8 A case of pseudoaneurysm formed in a thyroid cyst diagnosed by Doppler sonography is presented. Its genesis was regarded as idiopatic, and the condition resolved spontaneously less than four weeks after the initial diagnosis.

Referencer

  1. Celik H, Yucel C, Oktar S et al. Iatrogenic pseudoaneurysm of the superior thyroid artery. J Ultrasound Med 2004;23:1675-8.
  2. Kocakoc E, Bozgeyik Z, Ozgocmen S et al. Spontaneous occlusion of a traumatic false aneurysm of the peroneal artery. J Ultrasound Med 2003;23: 1391-3.
  3. Soudack M, Epelman M, Gaitini D. Spontaneous thrombosis of hepatic posttraumatic pseudoaneurysm. J Ultrasound Med 2002;22:99-103.
  4. Schaub F, Theiss W, Heinz M et al. New aspects in ultrasound-guided compression repair of postcatheterization femoral artery injuries. Circulation 1994;90:1861-5.
  5. Perona F, Barile A, Oliveri M et al. Superior thyroid artery lesion after US- guided chemical parathyroidectomy: angiografic diagnosis and treatment by embolization. Cardiovasc Intervent Radiol 1999;22:249-50.