Skip to main content

Strålebehandling af patienter med småcellet lungekræft

Nordisk studie viser bedre overlevelse hos patienter med begrænset sygdom, som behandles med højdosisstråleterapi, sammenlignet med standardregime.
Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

15. maj 2021
2 min.

Småcellet lungekræft er en meget aggressiv cancerform. Selvom sygdommen initialt responderer godt på behandling, er prognosen dårlig, og der er modsat behandlingen af ikkesmåcellet lungekræft ikke sket betydelige fremskridt i behandlingen i løbet af de sidste 20 år. Nyt nordisk studie med deltagelse af 22 hospitaler fra Skandinavien inkluderer 170 patienter med småcellet lungekræft, som ikke har spredt sig uden for thorax. De allokeres til to strålebehandlingsregimer, som blev givet oven i behandling med cisplatin og etoposid: standardregime med 45 Gy givet over 30 fraktioner to gange om dagen og højdosisstråleterapiregime med 60 Gy over 40 fraktioner, som ligeledes blev givet to gange dagligt. Efter to år var 74% af patienterne i live i gruppen, som fik højdosisstråleterapi, mod kun 48% i standardgruppen, hvilket er højsignifikant. Toksiciteten var den samme i begge behandlingsgrupper.

Klinisk forskningslektor overlæge Gitte Fredberg Persson, Onkologisk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital, kommenterer: »Det er langt mellem de positive studier, når det gælder småcellet lungekræft. Thora-studiet er en undtagelse. Tidligere studier af øget stråledosis med en fraktion pr. dag har ikke vist overlevelsesgevinst. Thora-studiet viser vigtigheden af vigtigheden af at give to fraktioner pr. dag og holde den samlede behandlingsperiode kort. Overlevelsen i begge arme er høj og hyppigheden af øsofagitis lavere end i ældre studier. Dette trods inklusion af patienter i performancestatus 2 og tre behandlingsrelaterede dødsfald i hver arm. Implementering af PET/CT har betydet mere præcis stadieinddeling og dermed højere overlevelse i alle stadier. Thora-studiet er gennemført i Skandinavien, hvor moderne behandlingsapparatur og avancerede strålebehandlingsteknikker er tilgængelige. Internationalt har regimet med to fraktioner dagligt mødt modstand på grund af logistiske udfordringer, og det diskuteres, om der er behov for et regulært fase III-studie. Der mangler analyse af radioterapidata, der mere præcist vil vise balanceringen mellem armene, hvad angår tumorvolumen og stråledosis til risikoorganer. I Danmark har det længe været standard med behandling to gange dagligt, og det vil ikke være vanskeligt at indføre Thora-regimet med 60 Gy over fire uger med to fraktioner dagligt«.

Grønberg BH, Killingberg KF, Fløtten Ø et al. High-dose versus standard-dose twice-daily thoracic radiotherapy for patients with limited stage small-cell lung cancer: an open-label, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncol 2021; 22: 321-31

INTERESSEKONFLIKTER: GFP angiver at have modtaget forskningsmidler fra Varian Medical Systems, der laver strålebehandlingsapparater og software.