Skip to main content

Tillægsbehandling med kortikosteroid har gavnlig effekt ved samfundserhvervet pneumoni

Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

13. mar. 2015
2 min.

Der findes nogle enkelte, små studier, som har antydet, at tillægsbehandling med systemisk kortikosteroid kan have en gavnlig effekt ved pneumoni. Formålet med dette randomiserede, placebokontrollerede multicenterstudie var at undersøge, om korttidsbehandling med prednison reducerede tiden fra indlæggelse til klinisk stabilitet ved samfundserhvervet pneumoni (CAP).

Over en periode på ca. fire et halvt år blev der rekrutteret 785 personer, som pga. pneumoni blev indlagt på et af syv hospitaler. Inden for et døgn efter hospitalsankomsten blev patienterne randomiseret til at modtage tillægsbehandling med enten 50 mg prednison eller placebo dagligt igennem syv dage.

Mediantiden – til at vitalparametre havde været stabile i min. et døgn – var kortere for prednisongruppen end for placebogruppen (mediantid 3,0 vs. 4,4 dage; hazard ratio = 1,33; 95% konfidens-interval (KI): 1,15-1,50; p < 0,0001). Ligeledes havde førstnævnte gruppe behov for både intravenøst administrerede antibiotika samt indlæggelse i signifikant kortere tid. Til og med den 30. dag var der ingen forskelle, hvad angik pneumoniassocierede komplikationer (3% vs. 6%; oddsratio (OR) = 0,49; 95% KI: 0,23-1,02; p = 0,056), men prednisongruppen havde en højere incidens af insulinkrævende hyperglykæmi under indlæggelsen (19% vs. 11%; OR = 1,96; 95% KI: 1,31-2,93; p = 0,001). Øvrige bivirkninger forenelige med steroidbehandling var sjældne og forekom lige hyppigt i begge grupper.

Overlæge Ulla Møller Weinreich, Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, kommenterer: ”Klinisk og sundhedsøkonomisk er det interessant at reducere tid til klinisk stabilitet og behov for intravenøs terapi hos patienter med CAP. Subgruppeanalyser indikerer, at effekten opnås uagtet alder, komorbiditeter og sværhedsgrad af CAP og dermed, at resultaterne er generaliserbare. Desværre har studiet ikke haft styrke til at undersøge, om behandlingen har effekt på mortalitet”.

Blum CA, Nigro N, Briel M et al. Adjunct prednisone therapy for patients with community-acquired pneumonia: A multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2015. pii: S0140-6736(14)62447-8 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen