Skip to main content

Tobaksrygning hos unge er associeret med øget risiko for psykotisk lidelse

Et finsk kohortestudie viser sammenhæng mellem tobaksrygning hos unge og senere udvikling af psykotisk sygdom som skizofreni og bipolar lidelse.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox (Foto: colourbox.com)

Redigeret af Jeanett Bauer, jeanett.osterby.bauer@regionh.dk

28. jun. 2018
2 min.

Det er velkendt, at tobaksrygning er hyppigere forekommende hos mennesker med psykotiske lidelser end i baggrundsbefolkningen. Det har været diskuteret, om rygning er en form for selvmedicinering, eller i sig selv er en risikofaktor. To metaanalyser har tidligere vist en stærk sammenhæng mellem rygning og senere udvikling af psykotisk lidelse, og tre kohortestudier har yderligere vist dosis-respons-effekt. Hidtil er sammenhæng med baseline-psykotiske symptomer imidlertid ikke undersøgt. Et finsk kohortestudie af 6.081 personer, født mellem juli 1985 og juni 1986, har undersøgt sammenhængen mellem daglig rygning i ungdomsårene og udvikling af psykose frem til 30-årsalderen. De inkluderede udfyldte i 15-16-årsalderen spørgeskemaer om rygning og samtidig om baseline-psykotiske symptomer og en række andre risikofaktorer. Studiet finder en stærk sammenhæng mellem rygning og udvikling af psykose, og sammenhængen persisterer, når der justeres for baseline-psykotiske symptomer samt for andre risikofaktorer som brug af hash eller andre stoffer, hyppigt alkoholindtag og disposition til psykotisk lidelse. Endvidere viser studiet dosis-respons-effekt og højest risiko hos dem, der starter rygning tidligt.

Professor Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center København, kommenterer: »Der er tale om en velgennemført undersøgelse, som bekræfter fund i tidligere metaanalyser. I studiet har man forsøgt at kontrollere for andre faktorer, der kan forklare, hvorfor daglig rygere (mindst ti cigaretter dagligt) har en tredobbelt risiko for udvikling af psykose. Man har kontrolleret analyserne for selvrapporterede psykotiske symptomer i 15-16-årsalderen og psykisk sygdom og misbrug i familien. Alligevel kunne man ønske sig en mere omfattende kontrol for mulige bagvedliggende forklarende forhold, for eksempel socioøkonomiske faktorer. Et smart design ville være at inddrage søskendes tobaksrygning som en variabel, der vil kunne indfange familiære og kulturelle forhold. Trods dette forbehold må man konkludere, at undersøgelsen føjer endnu en grund til at forstærke forebyggelsen af tobaksrygning blandt unge ved at mindske adgangen til tobaksprodukter og øge prisen«.

A. Mustonen, T. Ahokas, T. Nordström et al. Smokin’hot: adolescent smoking and the risk of psychosis. Acta Psychiatrica Scandinavica. 18 February 2018.

Interessekonflikter: ingen