Skip to main content

Torkveret ovarie hos en seksårig pige

Lubna Sabah

29. maj 2017
4 min.

Nedre abdominalsmerter hos præpubertære piger giver sjældent anledning til gynækologiske differentialdiagnoser, da gastrointestinale lidelser som f.eks. appendicitis acuta hyppigst er årsag til smerterne.

Her præsenteres en sygehistorie, hvor en seksårig pige blev opereret akut på mistanke om appendicitis acuta, og man fandt et venstresidigt torkveret ovarie.

SYGEHISTORIE

En i øvrigt rask seksårig pige blev indlagt på mistanke om appendicitis. Hun havde akut opståede og gennem fire døgn tiltagende smerter i nedre abdomen. De første to døgn var der alimentære opkastninger og febrilia, men herefter kun subfebrilia. Smerterne var af kolikagtig karakter og forværredes ved bevægelse.

Ved den objektive undersøgelse var hun smertepræget, men afebril (hun havde fået paracetamol og ibuprofen). Abdomen var blødt med lokal peritonealreaktion i højre fossa. Paraklinisk blev der fundet et leu-
kocytniveau på 14,4 × 109/l og et C-reaktivt protein-
niveau på 8,1 mg/l. På mistanke om appendicitis acuta blev der foretaget diagnostisk laparoskopi. Appendix vermiformis var makroskopisk normal, men det venstre ovarie med en cyste var torkveret (Figur 1) og roteret mod højre fossa. Ovariet var cyanotisk, ødematøst og havde en størrelse på 6 × 8 cm.

Ovariet blev detorkveret, og den gynækologisk vagthavende læge blev tilkaldt. Cysten blev tømt og en tredjedel af ovariet reseceret. En efterfølgende patologisk undersøgelse viste, at der var tale om en dermoidcyste.

Det postoperative forløb var ukompliceret, og patienten blev udskrevet uden smerter dagen efter. En transabdominal UL-undersøgelse tre måneder postoperativt viste normale forhold.

DISKUSSION

Isoleret torsion af ovariet er meget sjældent, hvorfor disse tilfælde også omfattes af diagnosen adnekstorsion, som har en incidens på 4,9 pr. 100.000 hos ≤ 20-årige kvinder. Det forekommer hyppigst hos fertile kvinder, men 15% af alle tilfælde ses hos præpubertære piger. Godt halvdelen af disse (52%) ses hos 9-14-årige med en medianalder på 11 år [1-3].

Patogenesen bag torkvering af adneks hos børn er ofte en benign proces i et ovarie som for eksempel en funktionel cyste [1, 3]. Processen forårsager torsion af ovariet, hvilket kan forhindre venøs drænage og give ødem. Vedvarende torkvering medfører kompression
af den arterielle forsyning og resulterer i hæmoragisk
nekrose [2].

Symptomerne ved torkveret adneks er ofte uspecifikke og giver anledning til differentialdiagnoser (Tabel 1). Det hyppigste symptom er pludseligt indsættende unilaterale, kolikagtige nedre abdominalsmerter uden migration. Der er ofte ledsagesymptomer som kvalme og opkastninger. Subfebrilia og leukocytose ses også pga. inflammation i det torkverede adneks [1-3].

Billeddiagnostisk undersøgelser anvendes ikke rutinemæssigt hos yngre patienter med nedre abdominalsmerter, og slet ikke når der er objektive fund, som indikerer akut operation (peritoneal reaktion). Hvis man har mistanke om torkveret adneks er UL-skanning sikker og reproducerbar. Undersøgelsen er at foretrække pga. dens noninvasive karakter uden strålingsrisiko [4, 5]. CT/MR-skanning anbefales ikke pga. strålingsrisiko og evt. mangel på tilgængelighed. CT kan dog anvendes, hvis en UL-skanner ikke er tilgængelig. Endvidere anbefales CT, hvis der er mistanke om andre differentialdiagnoser [1, 2].

Adnekstorsion skal behandles konservativt i form af detorkvering samt evt. cystektomi, hvis cysten forårsager torkvering. Ooforektomi anbefales ikke, hvis malignitet kan udelukkes [1, 2]. Opfølgende UL-skanning tre måneder postoperativt er anbefalet mhp. vurdering af ovariets funktion og cysterecidiv [1].

Konkluderende skal diagnosen adnekstorsion overvejes hos alle piger med nedre abdominalsmerter, uanset alder, særligt når der peroperativt ikke kan påvises anden årsag til smerterne. Hvis der ikke opereres, er UL-skanning at foretrække som billeddiagnostik. Det er vigtigt, at diagnosen stilles, og der behandles hurtigt for at bevare de reproduktive organer.

Korrespondance: Lubna Sabah. E-mail: lubnasab@hotmail.com

Antaget: 29. marts 2017

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 29. maj 2017

Interessekonflikter: ingen.

Taksigelse: Thomas N. Nickelsen takkes for konstruktiv gennemlæsning af manuskriptet.

Summary

Adnexal torsion in a six-year-old girl

Adnexal torsion is a rare condition but should be considered in any female patient with acute-onset lower abdominal pain regardless of age. In this case report a six-year-old girl presented with four days of lower abdominal pain. On suspicion of acute appendicitis a diagnostic laparoscopy was performed and showed left-sided adnexal torsion. The ovary was detorsed, and one third of the ovary was resected. A transabdominal ultrasound three months after surgery showed no signs of pathology.

Referencer

LITTERATUR

  1. Childress K, Dietrich J. Pediatric ovarian torsion. Surg Clin N Am 2017;97:
    209-21.

  2. Ngo A, Otjen J, Parisi M et al. Pediatric ovarian torsion: a pictorial review. Pediatr Radiol 2015;45:1845-55.

  3. Poonai N, Poonai C, Lim R et al. Pediatric ovarian torsion: case series and review of the literature. Can J Surg 2013;56:103-8.

  4. Schmitt ER, Ngai SS, Gausche-Hill M et al. Twist and shout! Pediatr Emerg Care 2013;29:518-23.

  5. Shadinger LL, Andreotti RF, Kurian RL. Preoperative sonographic and
    clinical characteristics as predictors of ovarian torsion. J Ultrasound Med 2008;27:7-13.