Skip to main content

Træning i virtuel forhindringsbane hjælper faldtruede

Et randomiseret studie viser effekt af balancetræning i virtuel forhindringsbane for faldtruede ældre

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Redigeret af Per Lav Madsen, lav.madsen@gmail.com

9. sep. 2016
2 min.

Et randomiseret studie viser effekt af balancetræning i virtuel forhindringsbane for faldtruede ældre

Risikoen for fald øges med alderen, især hvis både fysisk og kognitiv funktion nedsættes, og fald er en væsentlig årsag til morbiditet og mortalitet hos svækkede ældre. Træning er en veldokumenteret intervention til forebyggelse af fald. Træning, der integrerer bevægelse og kognition, er mindre belyst. Mirelman et al forestod et multicenterstudie, hvor 302 faldtruede 60-90-årige ældre blev randomiseret til gangtræning på løbebånd (148 patienter; 10,7 (standarddeviation (SD): 35,6) fald i forudgående seks mdr.) og gangtræning kombineret med træning i en virtuel forhindringsbane (154 patienter; 11,9 (SD: 39,5) fald). Patienterne var stratificeret i tre grupper: patienter med fald uden oplagt årsag, patienter med mild kognitiv svækkelse og patienter med Parkinsons sygdom. Alle trænede 45 min ad gangen tre gange om ugen i seks uger. I den virtuelle forhindringsbane fangede et kamera patienternes gang og præsenterede dem for simulerede forhindringer, de måtte undvige. De næste seks mdr. faldt antallet af fald i gruppen med kombineret gang- og forhindringsbanetræning til 6,0 (95% konfidens-interval (KI): 4,4–8,3) fald (p < 0,0001), mens den forblev uændret i gruppen, som havde trænet med gang alene (8,3 (95% KI: 5,6–12,3) fald). Særligt patienter med Parkinsons sygdom blev bedre. Forfatterne konkluderer, at faldtruede ældre med fordel kan kombinere gangtræning med træning i en virtuel forhindringsbane. Overlæge Hanne Elkjær Andersen, Geriatrisk Sektion, Medicinsk Afdeling, Glostrup Hospital, kommenterer: »Et interessant studie, der understreger betydningen af indholdet i træningsindsats til faldpatienter. Ikke overraskende ses bedst effekt af træning med størst element af balancetræning (gangbånd kombineret med virtuelle forhindringer). Træning med sikkerhedssele gør, at patienter kan udfordres balancemæssigt uden risiko. Udstyr og instruktion af patienterne til gangbånd med virtuelle forhindringer er muligt dyrere end vanlig holdtræning. Træning med virtuel forhindringsbane ser ud til at være effektiv især til patienter med Parkinsons sygdom. Ældre faldpatienter har ofte multiple faldårsager ud over nedsat balance, hvorfor en multifaktoriel indsats f.eks. medicinsanering, ernæringsindsats, behandling af depression og træning er nødvendig for at reducere fald. Arbejdet med en ny dansk National Klinisk Retningslinje om faldforebyggelse hos ældre er netop iværksat og forventes færdig i 2017«.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Mirelman A, Rochester L, Maidan I et al. Addition of a non-immersive virtual reality component to treadmill training to reduce fall risk in older adults (V-TIME): a randomised controlled trial. Lancet 11. aug 2016 (published online).