Skip to main content

Tromboseprofylakse hos patienter med cancer

To nye studier undersøger effekt af direkte orale antikoagulantia til at forebygge venøs tromboemboli hos ambulante patienter med cancer.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

14. mar. 2019
2 min.

Cancer disponerer til øget risiko for venøs tromboemboli (VTE). Tromboseprofylakse (TP) gives jævnligt til indlagte, men sjældent til ambulante patienter med cancer, da udsigten til nettogevinst – defineret som fald i incidens af tromboser minus stigning i incidens af blødningskomplikationer hos disse patienter – er ringe. To nye multicenterstudier undersøger effekt af TP med de to direkte orale antikoagulantia (DOAK): rivaroxaban og apixaban. Tilsammen omfatter studierne over 1.500 patienter med moderat og høj risiko for VTE. Begge strakte sig over 180 dage, hvor man opgjorde incidensen af tromboemboliske komplikationer og blødningskomplikationer.

Overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, kommenterer: ”Begge studier anvendte såkaldt Khorana-score til vurdering af risikoen for VTE hos ambulante cancerpatienter. Ved introduktion af denne score i 2007 vurderede man, at en score på ≥ 3 af seks mulige repræsenterede en så høj VTE-risiko, at TP kunne være indiceret. Begge studier har inkluderet patienter med en score på ≥ 2, hvor dem med score 2 udgør ca. to tredjedele af patienterne – dvs., at man også har medtaget patienter med moderat øget tromboserisiko. Studiet med rivaroxaban fandt ikke signifikant effekt, mens apixaban ganske vist viste fald i incidens af VTE, men også en fordobling af hyppigheden af blødningskomplikationer. Det havde været bedre, hvis man ud over en samlet vurdering af TP også havde præsenteret en opgørelse af effekten hos patienter med en Khorana-score på henholdsvis 2 og >2. Det er nævnt, at blødninger især forekom hos patienter med gastrointestinal- eller gynækologisk cancer. En del cytostatika har kraftig forstærkende virkning på faktor Xa-hæmmerne. Det er ikke nævnt, om nogle af blødningerne kunne skyldes interaktion med cytostatika. De to nye studier er sammen med tidligere studier med til at bane vejen for DOAK som TP til cancerpatienter, men vi mangler endnu at få defineret, hvilke patienter der reelt har gavn af profylaksen”.

Carrier M, Abou-Nassar K, Mallick R et al. Apixaban to prevent venous thromboembolism in patients with cancer. N Engl J Med 2019;380:711-9.

Khorana AA, Soff GA, Kakkar AK et al. Rivaroxaban for thromboprophylaxis in high-risk ambulatory patients with cancer. N Engl J Med 2019;380:720-8.

Interessekonflikter: ingen.