Skip to main content

Udtalt polarisering i den videnskabelige litteratur om sammenhængen mellem saltindtag og sundhedseffekter

Redigeret af Kreesten Meldgaard Madsen, kreesten@dadlnet.dk

14. mar. 2016
2 min.

Om generel nedsættelse af saltindtaget kan forebygge cerebro- og kardiovaskulær sygdom eller nedsætte mortaliteten, har været et debatteret emne i videnskabelige kredse gennem mange år. Mange sundhedspolitiske organisationer har anbefalet populationsbaserede løsninger til begrænsning af saltindtaget, men evidensen på området er ikke entydig.

Dette studie er en metaanalyse af litteraturen om saltindtags betydning for cerebro- og kardiovaskulære sygdomme samt mortalitet. De identificerede al litteraturen på området, dvs. studier, systematiske review, guidelines, kommentarer, letters og metaanalyser. Efterfølgende klassificeredes litteraturen efter, om den støttede eller ikke støttede hypotesen om effekt af saltbegrænsning. Der blev testet for citationsbias og inklusion af primære studier i systematiske review. Der blev identificeret 269 rapporter (25% studier, 5% systematiske review, 4% guidelines og 66% kommentarer, letters og review) fra perioden 1978-2014. Af disse støttede 54% hypotesen, 33% støttede den ikke, og 13% var inkonklusive. Uanset om rapporter støttede hypotesen, ikke støttede hypotesen eller var inkonklusive var de 1,51 (95% konfidens-interval: 1,38-1,65) mere tilbøjelige til at citere rapporter, som var kommet til samme konklusion som dem selv, end de var til at citere rapporter med den modsatte konklusion.

Overlæge på Rigshospitalet, Videnscenter Reumatologi og Rygsygdomme, Niels Graudal udtaler: »En potentiel kilde til bias er, at forfatterne a priori ikke er interesserede i at blive placeret i en af saltkonfliktens lejre, og måske derfor har undladt at undersøge det mere interessante spørgsmål, om der var forskel i citationsbias mellem de tre grupper. Analysen bekræfter, hvad der generelt gælder i videnskaben, som formuleret af Brooks allerede i 1985: ’Authors can be pictured as intellectual partisans of their own opinions, scouring the literature for justification’«.

 

Trinquart L, Johns DM, Galea S. Why do we think we know what we know? A metaknowledge analysis of the salt controversy. Int J Epidemiol 17. feb 2016 (e-pub ahead of print).

 

Interessekonflikter: ingen