Skip to main content

Ulighed i behandlingen af hoftebrud

Engelsk observationelt studie viste, at lav socioøkonomisk status og pådragelsen af en hoftefraktur i weekenden var forbundet med højere sandsynlighed for en hemialloplastik frem for en total hoftealloplastik.

Redigeret af Kreesten Meldgaard Madsen, kreesten@dadlnet.dk

7. mar. 2016
3 min.

Engelsk observationelt studie viste, at lav socioøkonomisk status og pådragelsen af en hoftefraktur i weekenden var forbundet med højere sandsynlighed for en hemialloplastik frem for en total hoftealloplastik.

Dislocerede intrakapsulære hoftefrakturer skal som hovedregel behandles med enten en total hoftealloplastik (THA) eller en hemialloplastik, hvor det kun er lårbenshovedet og ikke hofteskålen, som udskiftes. De engelske retningslinjer fra NICE anbefaler THA, hvis patienterne: 1) kan gå udenfor med stok uden støtte, 2) ikke er mentalt svækkede og 3) kan tåle anæstesien. Man inkluderede alle patienter fra den nationale database med intrakapsulære hoftefrakturer, som modtog operativ behandling i perioden 2011-2015. I alt blev 114.119 patienter inkluderet, og af dem fik 11.683 en THA (10,2%). Af kohorten opfyldte 21.193 patienter NICE-kriterierne for en THA, mens 11.683 patienter fik foretaget en THA. Blandt de 11.683 patienter var der 4.903 (42%), som ikke opfyldte NICE-kriterierne. Blandt de 21.193 patienter, som opfyldte kriterierne for en THA, fik 6.780 (32%) foretaget en THA. Patienterne fik med mindre sandsynlighed en THA, hvis de blev indlagt i weekenden (oddsratio (OR) = 0,89; 95% konfidens-interval (KI): 0,81-0,98), eller hvis de kom fra den socioøkonomisk dårligst stillede femtedel (OR = 0,76; 95% KI: 0,66-0,88). Der var et trinvist fald i oddsene i forhold til at få en THA i forhold til socioøkonomisk klasse. Alder og køn (mand) var også associeret med lavere sandsynlighed for at få en THA.

Overlæge Jens Peter Alva-Jørgensen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Herlev Hospital, vurderer: ”Det er et interessant studie, som viser, at der kan være markante forskelle på, hvilken type operation en given patient tilbydes, alt efter hvor og hvornår patienten ankommer til hospitalet, men også alt efter, hvilken kirurg der beslutter typen af operation. Dette er også et velkendt dansk fænomen, der bliver arbejdet på at få udlignet. I Danmark arbejder vi inden for ortopædkirurgien efter lidt anderledes kriterier end dem, der er i NICE-kriterierne. Dansk Ortopædisk Selskabs referenceprogram for patienter med hoftebrud følges af alle danske ortopædkirurgiske afdelinger, og selskabet anbefaler THA eller hemialloplastik til alle patienter over 70 år med forskudte brud på lårbenshalsen, mens grænsen ifølge NICE-kriterierne ligger på 60 år. Denne aldersgrænse er sandsynligvis også faldende i Danmark. Vi ved, at der er regionale forskelle i, hvor stor en del af de hoftenære forskudte lårbenshals brud der får THA eller hemialloplastik. Der kan være flere årsager til dette, og det socioøkonomiske patientgrundlag samt forskelle på muligheden for rutinerede hoftekirurger i vagten spiller sandsynligvis også ind. Der arbejdes i Region Hovedstaden på et multicenterstudie, der skal belyse valget af henholdsvis THA og hemialloplasik til hoftefrakturpatienter”.

Perry DC, Metcalfe D, Griffin XL et al. Inequalities in use of total hip arthroplasty for hip fracture: population based study. BMJ 2016;353:i2021.

Interessekonflikter: ingen