Skip to main content

Ultralydskanning er førstevalg ved mistanke om kronisk venesygdom i underekstremiteterne

Thor Bechsgaard1, Kristoffer Lindskov Hansen1, Charlotte Strandberg2, Lars Lönn1, Jørgen Arendt Jensen3, Michael Bachmann Nielsen1 & Niels Bækgaard4

31. okt. 2016
12 min.

Kronisk venesygdom (KVS) i underekstremiteterne viser sig hyppigst i form af varicer, som er forårsaget af refluks i vena saphena magna, men kan også opstå pga. posttrombotiske forandringer i de dybe vener eller kompression af iliacavenerne [1-3]. Prævalensen af KVS er ca. 25% og stiger med alderen [1]. Til vurdering af KVS er clinical-etiology-anatomy-pathophysiology (CEAP) det mest anvendte klassifikationssystem
(Tabel 1) [4].

KLINISK PRÆSENTATION

Varicer er subkutane, ofte slyngede vener, der måler mindst 3 mm i diameter målt mens patienten står op [4]. Venøse symptomer er bl.a. kramper, uro, træthed, tyngdefornemmelse, kløe og smerter, og ofte ses der forværring ved varme, ved stående stilling og sidst på dagen, men bedring ved ro og elevation [1, 6]. Objektive fund såsom ødem, pigmentering, eksem og sår ses ved sværere sygdom (Figur 1A) [1, 6]. Varicer er hyppigst lokaliseret medialt på crus og femur i relation til en insufficient vena saphena magna [5], men sjældnere ses der også varicer posteriort på crus som følge af klapinsufficiens i vena saphena parva [1]. Hos ca. 10% ses der varicer, som ikke har relation til saphenavenerne, men til f.eks. pudendus-, glutealis- eller ovaricavenerne [7]. Venøs claudicatio ses typisk ved iliofemoral udløbsobstruktion [8].

PATOFYSIOLOGI OG INDDELING

KVS skyldes venøs klapinsufficiens og/eller obstruktion, der fører til ambulant venøs hypertension, som er øget tryk i venerne under gang [8]. Der kan som følge af KVS opstå både primære og sekundære varicer. Primære varicer skyldes idiopatisk klapinsufficiens i de overfladiske vener, hvilket medfører forlænget retrogradt flow i stående stilling. Dette betegnes refluks [6]. Primære varicer forekommer hyppigst uden andre objektive forandringer, hvorimod sekundære varicer ses som følge af sygdom i de dybe vener og oftere optræder med sværere forandringer som ødem, pigmentering, eksem og sår [5, 8].

KVS i de dybe vener kan desuden forekomme uden varicedannelse og ses i forbindelse med både trombotiske og ikketrombotiske tilstande [2, 3]. Symptomer efter dyb venøs trombose (DVT) kaldes posttrombotisk syndrom og er en forholdsvis hyppig årsag til KVS [3]. Efter DVT forekommer der ofte en rekanalisering af de tromboserede vener. Rekanaliseringen kan være fysiologisk eller medikamentelt induceret, og den ledsages af en inflammationsreaktion. En ufuldstændig rekanalisering kan forårsage udløbsobstruktion fra ekstremiteten pga. venøse stenoser, og inflammationsreaktionen kan forårsage klapdestruktion med deraf følgende dyb refluks [3]. Udløbsobstruktion er typisk lokaliseret i vena femoralis communis, iliacavenerne og/eller vena cava inferior [8]. Årsager til udløbsobstruktion proksimalt for ingvinalligamentet er, foruden posttrombotiske forandringer, kompression pga. rumopfyldende processer f.eks. cancer og May-Thurner-syndromet,
der forårsages af forandringer i den venstre vena iliaca communis sekundært til kompression fra den højre
arteria iliaca communis, hvor arterien krydser foran
venen [2, 3, 9].

BEHANDLING

Varicer behandles med kompressionsstrømper, åben kirurgi eller endovenøst med forskellige kateterbehandlinger samt skumsklerosering [5]. Evidensen for intravenøse stentbehandlinger af obstruktioner i iliacavenerne er svag, og behandlingen foretages meget sjældent i Danmark [10, 11]. Forud for endovenøs eller
kirurgisk behandling suppleres den objektive undersøgelse altid med en ultralydundersøgelse til afklaring af sygdommens udbredelse, omfang og art [1].

VENERNES ANATOMI

Vena saphena magna er lokaliseret medialt på låret og har ofte parallelt forløbende vener, hvor den hyppigste anteriore gren og den mindre hyppige posteriore gren kaldes henholdsvis den anteriore og den posteriore accessoriske vena saphena magna (Figur 2). På underbenet kaldes den posteriore accessoriske gren arkadevenen [12, 13]. Vena saphena parva er lokaliseret posteriort på underbenet og har hyppigt en kranial forlængelse på bagsiden af låret. Hvis parvas forlængelse har forbindelse med vena sapnena magna, betegnes den som vena Giacomini [12, 13]. Vena saphena magna og vena saphena parva henregnes til de overfladiske vener, selvom de forløber i deres egne fascieloger, hvilket giver anledning til ultralydtegnet »saphenaøjet« (Figur 1B). Perforantvenerne er talrige (flere hundreder) og forbinder de overfladiske vener med
de dybe vener, der er lokaliseret profundt for muskelfascien [13].

De dybe crusvener (venae tibiales anteriores, venae tibiales posteriores, venae fibulares, venae solei og venae gastrocnemii) konfluerer i vena poplitea og bliver ved forløbet fra poples ind i femoralkanalen til vena femoralis, som igen ændrer navn til vena femoralis communis ved indløbet af vena profunda femoris (Figur 2) [12, 14]. Alle de nævnte vener er dybe vener, og vena femoralis’ tidligere navn vena femoralis superficialis er forladt, idet navnet gav anledning til forvirring. Vena poplitea og vena femoralis har hyppigt store parallelt forløbende vener, hvorimod dette næsten aldrig ses for vena femoralis communis, iliacavenerne og vena cava inferior [13, 15, 16].

ULTRALYDUNDERSØGELSE

Duplex (B-mode- og farve-Dopplerultralyd)-skanning er i kombination med triplex (B-mode-, farve-Doppler- og spektral Dopplerultralyd)-skanning den kliniske standard til vurdering af venerne på underekstremiteterne [8, 17]. Ved undersøgelse for KVS skannes der med
B-mode-ultralyd på tværs af venernes længderetning (tværskanning), hvorved deres forløb kortlægges [18]. Ved tværskanning med farve-Dopplerultralyd vinkles transduceren ca. 60 grader kaudalt i forhold til hudens overflade, og flowet afbildes med rødt og blåt inden for en boks [19]. Ved tolkning af farveskiftene kan undersøgeren danne sig en kvalitativ vurdering af flowets
retning og varighed (»eye-balling«) [20]. Med spektral Dopplerultralydskanning kan flowets retning og varighed kvantificeres i tværskanning, hvorimod spidshastigheden kræver længdeskanning (Figur 1C)
[19, 21, 22].

7-14 MHz lineære transducere anvendes til skanning af venerne på benene hos normalvægtige, hvorimod det kan være nødvendigt at anvende 3-7 MHz-transducere inkl. konvekse prober til skanning af adipøse patienter, særligt ved skanning af venerne i bækkenet og abdomen [17, 19, 21]. Der er ingen kontraindikationer for ultralydundersøgelsen, og den kan gentages uden nogen form for risiko [21].

Undersøgelse for refluks

Ved undersøgelse for varicer uden andre forandringer er fokus på vena saphena magna og vena saphena parva. Patienten står på en skammel med vægten på det modsatte ben af det, der skal undersøges. Det ben, der undersøges, roteres udad og holdes afslappet ved placering af hælen på fodryggen af modsatte fod. Med farve-Dopplerultralydtværskanning undersøges der for klapinsufficiens, idet undersøgeren udfører et tryk, distalt for hvor der undersøges, på underbenets eller det nedre lårs bløddele, som derved provokerer det antegrade flow, hvorefter kompressionen slippes og en evt. refluks visualiseres (Figur 1D). Der skannes for refluks ved den safenofemorale overgang, vena saphena magna på låret, femoralkanalperforantvenerne inferomedialt på låret, underbenets mediale perforantvener, samt hvor der i øvrigt er mistanke herom [1, 18]. Saphenavenerne har typisk mindre diameter distalt for insufficiente forgreninger og øget diameter ved indløb af refluks fra en betydelig insufficient perforantvene [18, 23]. De store dybe vener, vena poplitea, vena femoralis og vena femoralis communis, undersøges på samme måde for refluks og tegn på resterende obstruktion eller okklusion efter tidligere DVT [8]. Patologisk refluks i de overfladiske vener defineres ved retrogradt flow med varighed ≥ 0,5 sekund, men varer typisk flere sekunder (Figur 1C) [18]. Grænsen på ≥ 0,5 sekund gælder desuden for de dybe crusvener og vena profunda femoris, hvorimod perforantvenerne har en marginalt lavere grænse på ≥ 0,35 sekund og vena poplitea, vena femoralis samt vena femoralis communis en højere grænse på ≥ 1 sekund [1, 5, 17, 18, 24, 25].

Efter undersøgelse af venerne på forsiden og indersiden af låret vender patienten sig og har nu det undersøgte bens fod hængende ud over skamlens bagkant, hvorefter vena saphena parva kortlægges fra den safenopopliteale overgang i poples til anklen. Undersøgelsen fortsættes på baglåret, hvis venen har en kranial forlængelse [13, 17, 21].

Undersøgelse for udløbsobstruktion

Ved mistanke om udløbsobstruktion suppleres undersøgelse, hvor patienten står op med en undersøgelse, hvor patienten ligger ned [21]. Der skal opstå mistanke om udløbsobstruktion, hvis patienten tidligere har haft DVT, symptomer på afløbshindring såsom venøs claudicatio, svær evt. ensidig hævelse eller diskrepans mellem symptomerne og graden af refluks under undersøgelsen, hvor patienten står op, f.eks. ved venøse stasesymptomer uden varicer. Med triplexskanning kan signifikante obstruktioner (≥ 50%) i iliacavenerne erkendes, da der ses lumenreduktion og højere strømningshastighed over forsnævringen [22]. Ved brug af en skanningsalgoritme hvor flere mål indgår, kan der opnås en
sensitivitet på 92% og en specificitet på 87% mht. diagnosticering af signifikante obstruktioner [26]. Med triplexskanning af vena femoralis communis evalueres udløbet fra ekstremiteten, da flowet i venen påvirkes af respirationen under normale forhold, idet inspirationen hæmmer tilbageløbet, og eksspirationen fremmer det. Respirationens indvirkning på flowets fluktuationer reduceres ved betydende obstruktioner og kan i tilfælde med kritiske obstruktioner (≥ 80%) optræde med monofasisk strømning hos 63% af patienterne, hvorimod der ved mindre signifikante obstruktioner (50-79%) kun ses monofasiske strømning hos 8% [26]. Spektral Dopplerundersøgelsen af vena femoralis communis kan sammenlignes med den asymptomatiske side, hvorved mindre sideforskelle i respirationens indvirkning og mindre betydende obstruktioner kan erkendes [18, 21].

Andre diagnostiske modaliteter

CT-venografi og MR-venografi anvendes sjældent og kun på særlige indikationer, men kan i nogle tilfælde bidrage til evalueringen af venerne i pelvis og abdomen, da teknikkerne er mindre afhængige af patientens størrelse og af tarmluft, som er begrænsende faktorer for ultralydskanning [8]. Kontrastflebografi og venøs intravaskulær ultralydskanning er invasive undersøgelser, der anvendes til grundigere karakterisering af obstruktioner hos patienter, hvor der planlægges intravenøs stentbehandling [27].

PERSPEKTIVERING

Med nye vinkeluafhængige ultralydteknikker, som
f.eks. vector flow imaging (VFI), kan man potentielt estimere blodets hastighed mere præcist end med konventionel Dopplerultralydskanning, der er begrænset af insonationsvinklen [19, 28, 29]. I et nyligt publiceret studie med VFI implementeret på en kommerciel ultralydskanner er det påvist, at VFI og konventionel spektral Dopplerultralydskanning måler spidshastigheder i vena poplitea med samme præcision [30]. Fremtidige studier skal vise, om VFI kan bidrage med kvantitative målinger i andre venesegmenter f.eks. i vena femoralis communis, hvor konventionel Dopplerultralydskanning i højere grad er begrænset af vinkelafhængigheden pga. venens parallelle forløb med hudens overflade [19].

Ifølge et nyligt publiceret review er stentning af iliacavenerne en ny, sikker og lovende teknik, som potentielt kan komme mange patienter til gode, hvis evidensen underbygges [10, 27]. Det er derfor vigtigt med en sikrere diagnostik af venøse obstruktioner, da intravenøse undersøgelser og behandling dermed kan tilbydes til de rette patienter. Hvis man med VFI kan finde det samme spænd af hastigheder med en bedre præcision end med spektral Dopplerultralydskanning, kan teknikken have mulighed for at finde en plads inden for venediagnostikken.

KONKLUSION

Ultralyd er den primære billedmodalitet til diagnostik af patienter med venesygdomme i underekstremiteterne inkl. KVS. Ved mistanke om KVS undersøges der med patienten i stående stilling for refluks i de overfladiske vener samt i vena femoralis communis, vena femoralis og vena poplitea. De tre vener kan undersøges for posttrombotiske forandringer med patienten i stående stilling, men en grundigere undersøgelse for disse foretages bedst med patienten i liggende stilling, hvor også udløbsobstruktion fra ekstremiteten undersøges bedst.

Korrespondance: Thor Bechsgaard.
E-mail: thorbechsgaard@gmail.com

Antaget: 16. august 2016

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 31. oktober 2016

Interessekonflikter:

Summary

Ultrasound is the first choice when chronic venous disease in the lower extremities is suspected

Chronic venous disease affects one quarter of the popu­lation and is routinely examined with Doppler ultrasound. The veins are evaluated in terms of diameter, compressibility and blood flow. The examination is performed with the patient in the standing position but can be complemented in the supine position, if disease of the deep veins is suspected. New angle-independent ultrasound techniques may contribute with more complex visualization of the blood flow and may in the future replace Doppler ultrasound in some areas of vein diagnostics.

Referencer

Litteratur

 1. Sundhedsstyrelsen. Behandling af varicer på underekstremiteterne – faglige visitationsretningslinjer, 2013. www.sst.dk/~/media/6289AA26E62D4AB7B61563C6DDBF2B87.ashx.

 2. May R, Thurner J. The cause of the predominantly sinistral occurrence of thrombosis of the pelvic veins. Angiology 1957;8:419-27.

 3. Comerota AJ. Deep venous thrombosis and postthrombotic syndrome: invasive management. Phlebology 2015;30:59-66.

 4. Eklof B, Rutherford RB, Bergan JJ et al. Revision of the CEAP classification for chronic venous disorders: consensus statement. J Vasc Surg 2004;40:1248-52.

 5. Bækgaard N, Madsen MS, Rasmussen LH et al. Landsdækkende retningslinjer for behandling af patienter med varicer. Dansk Karkirurgisk Selskab, 2013. www.karkirurgi.dk/filer/landsdaekkende_variceguidelines.pdf.

 6. Eklof B, Perrin M, Delis KT et al. Updated terminology of chronic venous disorders: the VEIN-TERM transatlantic interdisciplinary consensus document. J Vasc Surg 2009;49:498-501.

 7. Malgor RD, Labropoulos N. Pattern and types of non-saphenous vein reflux. Phlebology 2013;28:51-4.

 8. Wittens C, Davies AH, Bækgaard N et al. Editor’s choice – management of chronic venous disease: Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg 2015;49:678-737.

 9. Birn J, Vedantham S. May-Thurner syndrome and other obstructive
  iliac vein lesions: meaning, myth, and mystery. Vasc Med 2015;20:74-83.

 10. Seager MJ, Busuttil A, Dharmarajah B et al. Editor’s choice – a systematic review of endovenous stenting in chronic venous disease secondary to iliac vein obstruction. Eur J Vasc Endovasc Surg 2016;51:
  100-20.

 11. Klitfod L, Just S, Foegh P et al. Excellent long-term results with iliac stenting in local anesthesia for post-thrombotic syndrome. Acta
  Radiol Open 2015;4:2058460115592164.

 12. Caggiati A, Bergan JJ, Gloviczki P et al. Nomenclature of the veins of the lower limbs: an international interdisciplinary consensus statement. J Vasc Surg 2002;36:416-22.

 13. Cavezzi A, Labropoulos N, Partsch H et al. Duplex ultrasound investigation of the veins in chronic venous disease of the lower limbs – UIP consensus document. Part II. Anatomy. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006;31:288-99.

 14. Kachlik D, Pechacek V, Musil V et al. The deep venous system of the lower extremity: new nomenclature. Phlebology 2012;27:48-58.

 15. Quinlan DJ, Alikhan R, Gishen P et al. Variations in lower limb venous anatomy: implications for US diagnosis of deep vein thrombosis. Radiology 2003;228:443-8.

 16. Casella IB, Presti C, Yamazaki Y et al. A duplex scan-based morphologic study of the femoral vein: incidence and patterns of duplication. Vasc Med 2010;15:197-203.

 17. Coleridge-Smith P, Labropoulos N, Partsch H et al. Duplex ultrasound investigation of the veins in chronic venous disease of the lower limbs – UIP consensus document. Part I. Basic principles. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006;31:83-92.

 18. Khilnani NM. Duplex ultrasound evaluation of patients with chronic
  venous disease of the lower extremities. AJR Am J Roentgenol 2014;202:633-42.

 19. Hansen KL, Pedersen MM, Jensen JA et al. Dopplerultralydskanning af abdomen. Ugeskr Læger 2011;173:3016-9.

 20. Broholm R, Kreiner S, Bækgaard N et al. Observer agreement of lower limb venous reflux assessed by duplex ultrasound scanning using manual and pneumatic cuff compression in patients with chronic venous disease and controls. Eur J Vasc Endovasc Surg 2011;41:704-10.

 21. Hamper UM, DeJong MR, Scoutt LM. Ultrasound evaluation of the lower extremity veins. Radiol Clin North Am 2007;45:525-47.

 22. Labropoulos N, Borge M, Pierce K et al. Criteria for defining significant central vein stenosis with duplex ultrasound. J Vasc Surg 2007;46:101-7.

 23. Brkljačić B, Castellani S, Deane C et al. Ultrasound of peripheral veins. EFSUMB course book on ultrasound. Latimer Trend & Company Ltd, 2012.

 24. Labropoulos N, Tiongson J, Pryor L et al. Definition of venous reflux in lower-extremity veins. J Vasc Surg 2003;38:793-8.

 25. Lurie F, Comerota A, Eklof B et al. Multicenter assessment of venous reflux by duplex ultrasound. J Vasc Surg 2012;55:437-45.

 26. Metzger PB, Rossi FH, Kambara AM et al. Criteria for detecting significant chronic iliac venous obstructions with duplex ultrasound. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord 2016;4:18-27.

 27. Raju S. Treatment of iliac-caval outflow obstruction. Semin Vasc Surg 2015;28:47-53.

 28. Jensen JA, Munk P. A new method for estimation of velocity vectors. IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control 1998;45:837-51.

 29. Hansen KL, Hansen PM, Jensen JA et al. Vector flow imaging – en ny ultralydmetode. Ugeskr Læger 2013;175:820.

 30. Bechsgaard T, Hansen KL, Brandt AH et al. Blood flow velocity in the popliteal vein using transverse oscillation ultrasound. SPIE Medical Imaging 2016;9790:979003.