Skip to main content

Akut Leukæmi og Myelodysplastisk Syndrom databaser: arbejder for relevante data

Tidssvarende prognose- og behandlingsdata skal understøtte udvikling af akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom-behandling i Danmark.

Hans Beier Ommen, Andreas Glenthøj, Anne Roug, Birgitte Strange Preis, Claudia Schöllkopf, Claus Marcher, Kim Theilgaard-Mønch, Lene Granfeldt Østgaard, Marianne Tang Severinsen, Mette Klarskov Andersen, Morten Krogh Jensen, Peter Møller, Tove-Christina Kristensen, Rita O. Christensen, Niels Jensen, Christian Babiarz Madsen, Linnea Damslund, Hanna Birkbak Hovaldt. 

INTERESSEKONFLIKTER. HBO: Forskningsstøtte: Jazz Pharmaceuticals. Foredrag: AbbVie, Pfizer og Celgene. AG: Konsulentarbejde/advisory boards: Agios, bluebird bio, Bristol Myers Squibb, Novartis, Novo Nordisk, Pharmacosmos. Forskningsstøtte: Agois, Saniona, Sanofi. AR: Kongresdeltagelse: Jazz Pharmaceuticals. Undervisningshonorar: AbbVie, Pfizer. CS: Undervisning: BMS. Konference: Jazz Pharmaceutics. T-CK: Konference: AbbVie.

2. feb. 2023
3 min.

Resultat fra årsrapporten, 1. januar-31. december 2021.
Dansk Akut Leukæmi Database og Myelodysplastisk Syndrom Database
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Dansk Akut Leukæmi Database leverer data til at belyse udvikling i behandlingen af patienter med akut myeloid leukæmi (AML) og akut lymfatisk leukæmi (ALL) over 18 år. I 2021 blev der diagnosticeret 277 patienter med AML og 40 patienter med ALL. 

I Myelodysplastisk Syndrom Database følges udviklingen i behandling af patienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) samt kronisk myelomonocytær leukæmi (CMML). Der blev i Danmark diagnosticeret 298 patienter med MDS i 2021 og 84 patienter med CMML.

Indikatorsættene for AML og MDS er kendetegnet ved en række kvalitetsindikatorer for overlevelse. Overlevelsen afspejler patienternes helbredstilstand ved diagnose samt sygdommenes prognose og behandling. På nuværende tidspunkt indeholder hverken Akut Leukæmi Databasen eller Myelodysplastisk Syndrom Databasen molekylærgenetiske data til prognose eller tidssvarende data om behandling. Fremadrettet arbejder styregruppen derfor på en revidering af indikatorsættene og tilhørende data i databaserne med henblik på indikatorer, der er tidssvarende, lettere at tolke og dermed i højere grad handlingsanvisende til kvalitetsforbedringer.

Behandlingen af AML og ALL er i en positiv udvikling, hvor ensretning af behandlingsregimer har medvirket til mindre udsving fra år til år mellem afdelinger særligt inden for diagnostiske indikatorer og overlevelsesindikatorer. 

Den Kaplan-Meier estimerede femårsoverlevelse for ALL-patienter over 45 år diagnosticeret mellem 2012 og 2021 er 59% (95% CI: 52-66) på landsplan. Dette er en stigning fra 37% (95% CI: 28-45) for patienter diagnosticeret i perioden 2005-2011. 

Tilsvarende er overlevelse for AML-patienter i kurativ behandling højere for patienter diagnosticeret i 2016-2021 ift. patienter diagnosticeret i 2004-2009. For under 60-årige er den Kaplan-Meier estimerede femårsoverlevelse steget fra 43% til 51% (log-rank χ2=4,34, df=2, p=0,11). Tilsvarende er den Kaplan-Meier estimerede femårsoverlevelse for over 60-årige i kurativ behandling steget fra 17% til 31% (log-rank χ2=20,00, df=2, p < 0,0001).

Femårsoverlevelsen for MDS-patienter har ligget konstant på landsplan siden 2010. MDS opdeles i lav  og høj risiko ved diagnosetidspunktet, hvor 79% af patienter diagnosticeret i 2018-2021 er lavrisikopatienter. For lavrisikopatienter diagnosticeret siden 2010 er femårsoverlevelsen estimeret til 34% (95% CI: 31-38), og for højrisikopatienter er den på 17% (95% CI: 12-24).

For CMML og i nogen grad også lavrisiko-MDS ses der forskelle i antallet af diagnosticerede patienter mellem regionerne. Således er der diagnosticeret en betydeligt højere andel CMML-patienter i Region Syddanmark (44% af alle CMML-patienter) og lavere i Region Midtjylland (7% af alle CMML-patienter) end forventet. Styregruppen anbefaler, at den nationale kliniske retningslinje for udredning, behandling og kontrol af CMML opdateres for at imødekomme den tilsyneladende variation i diagnostisk praksis. Ønsket er, at patienter med behov for behandling bliver henvist, og sikring af at de relevante patienter henvises. Desuden vil en standardiseret incidensopgørelse i næste årsrapport give et mere detaljeret indblik i variationen mellem regioner.

De kliniske retningslinjer for udredning og behandling af patienter med akut leukæmi og myelodysplastisk syndrom kan tilgås på Dansk Hæmatologisk Selskabs hjemmeside:

https://www.hematology.dk/index.php/vejledninger/kliniske/2012-11-06-06-19-25

Årsrapporten har været til kommentering hos alle regioner.

Hele årsrapporten kan læses på sundhed.dk