Skip to main content

Dansk Register for Astma (DrAstma) – fremgang i registrering

Øget opmærksomhed på registrering har øget antallet af afdelinger, som registrerer, og de involverede afdelinger registrerer mere.

 

Vibeke Backer (formand), Lone Agertoft, Hanne Madsen, Howraman Meteran, Henrik Hallas, Charlotte Suppli Ulrik, Inger Merete Jørgensen, Tina Skjold, Sune Rubak, Karin Dahl Assing, Lisbeth Venø Kruse, Lucely Calderon Dongo, Rune Ahrensberg, Jens Søndergaard, Lene Thougaard, Iben Brock Jakobsen, Betina Hjorth, Jonathan Emil Andreasen, Tom Vilhelmsen, Pernille Fjordside Iversen, Lene Korshøj, Gitte Juel Holst. Interessekonflikter. ingen.

26. jan. 2023
3 min.

Resultat fra årsrapporten 2021, Dansk Register for Astma fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

Dansk Register for Astma (DrAstma) har siden 2016 monitoreret og vurderet den givne behandlingskvalitet for patienter med astma fra alderen seks år og ældre. Det anslås, at 350.000 danskere har astma, hvormed astma er en af de mest udbredte kroniske sygdomme hos børn, unge og unge voksne. DrAstmas årsrapport for 2021 omfatter 7.832 nydiagnosticerede og 15.445 patienter med astma behandlet i hospitalsregi, svarende til omkring 4% af den anslåede population af patienter med astma. På sigt vil DrAstma udvides til også at følge og vurdere behandlingskvaliteten for patienter behandlet i almen praksis, speciallægepraksis og på private hospitaler, og det vil således inkludere alle patienter med astma i Danmark.

Årsrapporten for 2021 viser fortsat betydelige intra- og interregionale forskelle i opfyldelsesgraden for flere indikatorer, og der er dermed et stort forbedringspotentiale af registrerings- og behandlingspraksis i de enkelte regioner. Sammenholdes resultaterne fra årsrapporten for 2020 med årsrapporten for 2021, ses det, at Region Syddanmark og Region Midtjylland har den højeste målopfyldelse af kvalitetsindikatorerne, og at målopfyldelsen for Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden er steget.

DrAstmas styregruppe har sat fokus på at ensarte registreringspraksis og øge opmærksomheden på, at der registreres på alle indikatorområder. Overordnet viser årsrapportens resultater for prævalente patienter med astma, som følges ambulant på de danske hospitaler, at registreringen af lungefunktion, højde og vægt til udregning af BMI, rygestatus og e-cigaretrygning er steget med henholdsvis ti procentpoint for lungefunktion, 15 procentpoint for BMI og 12 procentpoint for rygestatus i de seneste tre år fra 2019 til 2021. Tilsvarende udvikling ses i registreringen for de nydiagnosticerede patienter med astma. Forbedringen vidner om en positiv udvikling i registreringspraksis, hvilket er helt essentielt for, at behandlingskvaliteten kan vurderes og sikres for alle patienter med astma, uanset hvilket hospital i landet patienterne behandles på.

Med henblik på at understøtte den positive udvikling af kvaliteten i behandlingen af børn, unge og voksne med astma opfordres der fortsat til at rette opmærksomhed på registreringspraksis, idet registrering er fundamentet for at vurdere den givne behandlingskvalitet. Registreringspraksis foregår forskelligt på tværs af landet, og der opfordres til at danne overblik over og beskrive processen for registreringspraksis på hver indberettende afdeling med henblik på at skitsere, hvem der er involveret, og hvad disse aktører bidrager med i relation til registreringen til DrAstma. Inspiration til at blive klogere på og forbedre registreringspraksis vil kunne hentes ved at undersøge, hvordan registreringspraksis foregår på afdelinger, som ligner egen afdeling. Det understreges, at arbejdet med at optimere registreringspraksis forudsætter ledelsesmæssig opbakning i regionerne til at understøtte opfølgning og drøftelse og til at sikre de nødvendige administrative arbejdsgange.

Årsrapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formandsskabet i DrAstma i samarbejde med styregruppe. Årsrapporten har været i kommentering i alle regioner.

Hele årsrapporten kan læses på sundhed.dk