Skip to main content

Databasen for Behandling af Svær Overvægt (DBSO)

Steen Bønløkke Pedersen, Viggo B. Kristiansen, Sigrid Bjerge Gribsholt, Jais Oliver Berg, Gitte Kofod Hougaard, Lars Vinter-Jensen, Torben Østergård, Peter Rask, Christian Lolle Nørregaard, Flemming Pii Hjørne, Nils Bruun, Peter Funch-Jensen, Annette Odby, Lisbeth Munksgård Baggesen og Christina M. Stapelfeldt. INTERESSEKONFLIKTER. ingen

30. jan. 2023
3 min.

I 2021 foretoges 1.796 kirurgiske behandlinger af svær overvægt i Danmark – 1.210 operationer på privathospitaler hhv. 586 på offentlige hospitaler. Kvaliteten af kirurgi for svær overvægt i Danmark har et højt internationalt niveau og minimal regional variation. Det afspejles i få akutte genindlæggelser, få akutte reoperationer, men også få komplikationer og reoperationer mellem 30 dage og fem år efter operation. Der indtraf ingen dødsfald inden for 30 dage efter operation i 2021. Således opfyldtes samtlige indikatorer på landsplan i 2021.

Det primære formål med kirurgisk behandling af svær overvægt er vægttab.  I DBSO registreres vægten ved den medicinske forundersøgelse, før operationen og ved et- og toårskontroller. Der observeredes et vægttab for de patienter, hvor vægten var angivet ved kontrolbesøgene efter operationen. Vægttabet var mest udtalt efter laparoskopisk gastrisk bypass, hvor 92% og 89% på landsplan opnåede et vægttab svarende til ≥ 50 % af overskydende BMI, et hhv. to år efter operationen. Det tilsvarende vægttab for laparoskopisk gastrisk sleeve-resektion var 82% og 83%. Med en standard på ≥ 80% opfyldtes denne i alle fire indikatoropgørelser. Hos en tredjedel af patienterne var oplysning om vægt ved et- og toårskontrollerne efter operationen dog ikke registreret i DBSO. Hvis der er en sammenhæng mellem manglende vægttab og uoplyst kontrolvægt, er standardopfyldelsen misvisende. For i fremtiden at reducere antallet af patienter med uoplyst vægt, indføres der fra 2023 en procesindikator, der skal monitorere, om patienten vejes, samt årsager til at vejning ikke gennemførtes. På den måde får afdelingerne et redskab til at kunne identificere, hvor kvalitetsudviklingen bør fokuseres – patienten møder ikke op til kontrol, møder op men vejes ikke eller møder op og vejes, men vægten indberettes ikke til DBSO.

Et vægttab kan reducere risikoen for en lang række livsstilssygdomme. Dette er den vigtigste konsekvens af behandlingen. Som supplement til indikatoropgørelserne er indløst receptmedicin opgjort 0-6 måneder før patienter opereredes i 2020 for svær overvægt og igen 6-12 måneder postoperativt (N = 1.514). Andelen, der stoppede med at indløse recept på bl.a. diabetesmedicin udgjorde 64% (insulin), 67% (øvrig blodglukosesænkende) og 34% (lipidsænkende), hvilket er særdeles tilfredsstillende (Tabel 1).

Tabel 1 Indløste recepter præ- og post-operativt for patienter, der fik foretaget et kirurgisk indgreb for svær overvægt i 2020 (N=1.514).

Alle regioner indrapporterer nu laboratoriedata til kvalitetsdatabasen, således at det fremover bliver muligt at monitorere negative såvel som positive konsekvenser af operation for svær overvægt på biokemiske variable. 

Plastikkirurgisk korrektion efter massivt vægttab genindføres i 2022 som indikatorer, der monitorerer risiko for akutte genindlæggelser samt postoperative komplikationer, baseret på data fra Landspatientregistret.

Årsrapporten har været til kommentering hos alle regioner.

Hele årsrapporten kan læses på sundhed.dk