Skip to main content

Nyt stort diabetescenter - nu også i Region Syd

Novo Nordisk Fonden og Region Syddanmark er på vej med et samarbejde om et diabetescenter i stil med det, der allerede er vedtaget i Region Hovedstaden.

Foto: Novo Nordisk A/S.
Foto: Novo Nordisk A/S.

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

4. aug. 2016
5 min.

På onsdag - den 10. august - skal både Sundhedsudvalget og Innovationsudvalget i Region Syddanmark tage stilling til, om de skal anbefale regionsrådet at indgå et samarbejde med Novo Nordisk Fonden om et diabetescenter ved Nyt OUH. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Til brug for behandlingen har parterne udfærdiget et visionspapir, som udstikker rammerne for det tænkte fremtidige samarbejde.

Heraf fremgår bl.a., at Novo Nordisk Fonden skal stå for opførelsen af de fysiske faciliteter ved Nyt OUH, som skal huse Steno Diabetes Center Odense (SDCO), mens regionen leverer grunden.

Regionen skal også stå for standardbehandling af patienterne samt den almindelige drift, mens fonden skal stå for supplerende og udviklingsorienterede aktiviteter, herunder støtte til kvalitetssikring og udvikling, fremgår det.

Centret er tiltænkt en stærk forskningsprofil, og i den sammenhæng vil Novo Nordisk Fonden etablere en pulje på 50 mio. kroner - som skal træde i kraft fra 2017 - ved navn Steno Collaborative Grants. Den skal dog kunne søges af alle forskere - ikke kun de, der kommer til at jobbe på SDCO.

I det hele taget gør visionspapiret en del ud af samarbejde - og ikke kun om forskning. Hvad angår behandlingen, er det f.eks. meningen at iværksætte et tæt samarbejde og ditto koordinering på tværs af alle regionens sygehuse.

"De tilbud og indsatser, som udvikles på SDCO og regionens sygehuse, skal udbredes til hele regionen. Derfor etableres en tæt programstyring og koordinering med udgangspunkt i centret. Koordineringen omfatter blandt andet behandlingsstandarder, kvalitetsmål, nye initiativer og teknologier, monitorering og opfølgning, uddannelse og forskning og ressourceallokering", står der bl.a.

Desuden omfatter samarbejdet, at regionens tre hovedsygehuse i Jylland etableres som "Steno Partners". Arbejdsdelingen er tænkt således, at Type 2 patienter uden komplikationer stadig opstartes og behandles i regi af hovedsygehusene rundt omkring samt almen praksis, mens bl.a. Type 1 patienter samt børn og unge får - eller tilbydes - opstart på SDCO.

Ifølge visionspapiret forventes det nye center at tage sig af 9.000-9.500 patienter om året.

Samarbejde med det nære sundhedsvæsen

Yderligere beskæftiger visionspapiret sig en del med samarbejde på en anden måde - nemlig over sektorgrænserne.

"Det er.... vigtigt at udvikle samarbejdet mellem kommuner, praksissektoren og sygehusene, så borgerne oplever en sammenhæng i de tre sektorers tilgang og tilbud, og en let tilgængelighed ved behov", står der således.

Til støtte for den opgave vil SDCO arbejde med en række indsatser, fremgår det - f.eks.:

  • Udvikling af samarbejdet mellem sygehusenes speciallæger og almen praksis for at sikre borgerne det mest optimale liv med diabetes, f.eks. gennem fælles konferencer og dialog om patientcases

  • Tilbud om uddannelsesforløb i samarbejde med kommunerne, tilrettet de behov som eksisterer i regionen også i forhold til specielle og mindre grupper af borgere

  • Tilbud om efteruddannelse af de praktiserende læger, andet praksispersonale, hjemmesygeplejerskerne og andre relevante kommunale personalegrupper

  • Udvikling af samarbejdet med kommunerne og praksissektoren om primær og sekundær forebyggelse både generelt og på det individuelle plan.

Lignende modeller

På en række områder minder SDCO-oplægget om det center, som Region Hovedstaden allerede har vedtaget, og som ventes at stå færdigt ved Herlev Hospital i 2020. Det syddanske center er tiltænkt en debut i 2021.

Region Midtjylland har også et lignende center i støbeskeen, som vil blive politisk behandlet efter sommerferien.

Men på et punkt adskiller centertankerne sig. Region Syddanmark har med pressemeddelelsen så at sige inviteret til en offentlig dialog inden den politiske behandling - kort inden, ganske vist, men dog inden de afgørende politiske drøftelser.

Faktaboks

Fakta

Til sammenligning havde Region Nordjyllands forreningsudvalg f.eks. sat emnet "samarbejde med Novo Nordisk Fonden om udvikling af diabetesbehandlingen i Nordjylland" på dagsordenen ved sit møde 20. juni i år som et lukket punkt.

I Region Syddanmarks mere åbne proces er visionspapiret vedhæftet regionens pressemeddelelse, og efter de to udvalgs behandling den 10. august, er det meningen, at regionsrådet skal behandle sagen den 22. august.

Der er dog næppe nogen tvivl om, at der er lagt op til en vedtagelse, idet regionens toppolitikere har en fælles, positiv holdning til initiativet.

Formanden for sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), siger således i pressemeddelelsen:

"I Region Syddanmark har vi et højt behandlingsniveau, og etableringen af et diabetescenter vil give os mulighed for at gøre behandlingen endnu bedre. Et eventuelt diabetescenter i Odense ville være til gavn for borgere i hele regionen. Uanset om du bor i Odense eller Give, skal du som borger kunne modtage den samme gode behandling. Diabetescenteret skal kunne give alle syddanske borgere bedre redskaber til at forebygge, opdage og leve et bedre liv med diabetes end hidtil".

Og regionsformand Stephanie Lose (V) siger sammesteds:

"Vi har i Regionsrådet det fulde og hele ansvar for den overordnede planlægning af behandlingsstrukturen, og vores læger har ansvaret for tilrettelæggelse af den individuelle behandling. Så længe vi er bevidste om det, er dette jo en spændende mulighed for at gøre noget rigtig godt for en stor og voksende gruppe, der har brug for sundhedsvæsenet".

Vedtages visionspapiret, vil der efterfølgende blive en bred proces, lover hun:

"Hvis visionspapiret godkendes af regionsrådet, skal der udvikles en drejebog for projektet. Her vil vi sikre en bred inddragelse af bl.a. patienter, sygehuspersonale, praksissektoren og kommuner. Hver en sten skal vendes, så vi kan sikre, at diabetescentret vil komme til at fungere optimalt for både borgere og sundhedspersonale".

I lighed med det allerede vedtagne center i Region Hovedstaden vil SDCO få sin egen bestyrelse, hvor formanden vil være en koncerndirektør fra regionen. Novo Nordisk Fonden vil få en bestyrelsespost. Direktøren for SDCO vil også være en regionsansat.

Spørgsmålet om, hvor stor en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, der i givet fald er tale om, er ikke konkretiseret i visionspapiret. Men regnes der med en beløbsramme i lighed med bevillingen i Region Hovedstaden sat i relation til Region Syddanmarks befolkningstal, kan der være tale om en bevilling i omegnen af 2 mia. kroner over ti år.

Læs også: Nyt offentligt-privat samarbejde skal booste diabetesbehandlingen i Danmark

Læs også: Milliarddonation sikrer stort diabetescenter i Herlev