Skip to main content

Behandlingsplan klar for Thisted Sygehus

Dele- og kombistillinger med bonusser på op til 200.000 kr. om året skal trække speciallæger til. Der skrues op for blusset under uddannelsen, og hospitalet får nye opgaver. Men der er fortsat lukket ned for akut organkirurgi.

Anne Bukh, koncerndirektør med ansvar for sundhedsområdet i region Nordjylland og formand for den Task Force, der i dag præsenterer regionens forretningsudvalg for en plan for fremtidens sygehus i Thisted. Foto: Region Nordjylland.
Anne Bukh, koncerndirektør med ansvar for sundhedsområdet i region Nordjylland og formand for den Task Force, der i dag præsenterer regionens forretningsudvalg for en plan for fremtidens sygehus i Thisted. Foto: Region Nordjylland.

Dorte R. Jungersen, doj@dadl.dk

12. apr. 2017
7 min.

Hvis Regionshospital Nordjylland i Thisted var en patient, ville konklusionen på dagens stuegang - medio april - være, at patienten er i bedring.

I hvert fald, hvis man spørger Anne Bukh, der er koncerndirektør med ansvar for sundhedsområdet i Region Nordjylland og formand for den Task Force, der i dag onsdag præsenterer regionens forretningsudvalg for administrationens plan for, hvad der skal ske med sygehuset i Thisted.

En bredspektret behandlingsplan, kunne man kalde planen ’Sammen om Fremtidens Thisted’, hvis forsidebillede er en del af områdets natur med højt til himlen og ikke spor af liv, så langt øjet rækker.

Det kunne man godt lægge noget symbolsk i: et geografisk vidtstrakt område med 88.000 borgere, som siden juni sidste år – hvor der blev lukket ned for den akutte organkirurgi på grund af speciallægemangel – har frygtet, at deres sygehus stod med det ene ben i graven.

Men den frygt er ifølge planen og Anne Bukh helt ubegrundet.

”Akuthospitalet i Thisted består, og det gør det også fremover”, lyder den allerførste sætning i den 50 sider lange plan.

Men skal man ikke vare sig med at udstede så håndfaste garantier?

”Nej, det ligger helt fast. Det er både befolkningens og Regionsrådets ønske, at sygehuset i Thisted skal bestå. Jeg har da heller ikke fantasi til at forestille mig, at der i et så stort geografisk område ikke skal være et akuthospital.

Før jul var situationen meget kritisk – nu ser jeg nogle positive tendenser. Ansættelsesstoppet på bl.a. de øvrige universitetshospitaler og det kvalificerede ansættelsesstop på Aalborg Universitetshospital kan betyde, at nogle søger om ansættelse i Thisted. Vi er allerede begyndt at få forespørgsler. Men rekrutteringen er fortsat det altoverskyggende problem”, siger Anne Bukh og gør det klart, at der ikke er udsigter til at genetablere den akutte organkirurgi, som ellers var det politiske opdrag.

”Vores primære fokus er generelt at nedbringe lønningerne. Men vi kan være nødt til at betale for at trække læger til – vi har pligt til at sikre lægedækningen i Thisted”. Anne Bukh, koncerndirektør for sundhedsområdet, Region Nordjylland

Delestillinger en del af løsningen

Men selv om ’patienten’ er i bedring, er denne yderst sårbar. Der er stadig et stort vikarforbrug, og af planens vurdering af driftssituationen på flere af sygehusets afdelinger fremgår det, at forholdene svinger fra ’fortsat udfordret’ til ’acceptabelt’. Det sidste skudsmål gælder f.eks. det store internmedicinske område, hvor der fortsat er mange vakancer i den faste overlægestab, vigende tilgang af ansøgere til uddannelsesstillinger og hvor hele det medicinske bagvagtslag består af ikke-fastansatte. For nylig var stillingen som ledende overlæge opslået, men den er fortsat ikke besat: ”der er et generationsskifte, der skal løses på længere sigt”, konkluderes det i planen.

En speciallæge i infektionsmedicin er netop blevet ansat i en delt stilling, hvor han halvdelen af tiden går stuegang på de medicinske sengeafsnit i Thisted, mens han resten af tiden er ansat i en forskerstilling på Aalborg Universitetshospital. Og det er administrationens håb, at det bliver til flere ansættelser af speciallæger i tilsvarende dele- og kombinationsstillinger, hvor der tilbydes en bonus, der er incl. overenskomstfastsatte kørselstillæg, og som alt i alt vil lande på ca. 150-200.000 kr. årligt.

I en delestilling arbejder speciallægen halvdelen af tiden på enten Aalborg Universitetshospital eller Regionshospital Nordjylland i Hjørring og den anden halvdel på sygehuset i Thisted. I første omgang inden for akut og intern medicin – senere skal alle specialer tilbyde den ansættelsesform. Og efter to år er man sikret en fast speciallægestilling på enten Aalborg Universitetshospital eller på regionshospitalet i Hjørring.

Men hvordan harmonerer de løntillæg med regionens erklærede målsætning om at bremse yderligere stigninger i lønningerne til både overlæger og yngre læger, som er landets højeste?

”Vores primære fokus er generelt at nedbringe lønningerne. Men vi kan være nødt til at betale for at trække læger til – vi har pligt til at sikre lægedækningen i Thisted”, siger Anne Bukh.

Arbejde bredt og på tværs

Planen er skrevet med gode viljer og ja-hatten spændt fast: Planen taler om ”et akuthospital i fortsat udvikling” samtidig med, at det skal være frontløber inden for udviklingen af fremtidens nære sundhedsvæsen. Det indebærer mere samarbjde på tværs af matrikler og sektorer. Opgaveglidning er et af nøgleordene - mellem hospitaler og mellem hospital, kommuner, region og almen praksis, hvor ”nedbrydning af barrierer” er vejen frem. Her barsler en arbejdsgruppe med mere konkrete initiativer

Task Force har prioriteret, at udover akutte patienter skal kronikerne, de multisyge, de fødende samt børnene og de unge behandles lokalt i Thisted. Som noget nyt vil børn og unge fra Thy og Mors, der i dag er i ambulante forløb på Aalborg Universitetshospital, fra september få tilbud om at blive henvist til både udredning og behandling i et nyoprettet pædiatrisk ambulatorium i Thisted.

Sidste år åbnede en reumatologisk dagfunktion i Thisted, og i år har man åbnet et hjertemedicinsk daghospital. Til gavn for gigt- og hjertepatienter fra Thy, Mors og det vestlige Jammerbugt, der dermed slipper for at køre langt til Aalborg, Hjørring eller sågar Silkeborg.

Nyt er det også, at der på det medicinske område opgraderes med flere medicinske subspecialer, f.eks. indenfor gastromedicin og nyresygdomme.

Indenfor planlagt kirurgi er det tanken, at matriklen i Thisted skal specialisere sig i og udføre f.eks. galdeoperationer, som så ikke skal udføres på matriklerne i Frederikshavn og Hobro. Det er et nyt princip: at det ikke kun er patienter fra Thy og Mors, der skal flytte sig for at blive behandlet – patienter fra andre dele af regionen skal nu vænne sig til, at de kan være nødt til at transportere sig til Thisted for at blive behandlet.

I dag bringes akutte organkirurgiske patienter fra Thy og Mors - som altså tidligere blev behandlet i Thisted - til andre hospitaler i enten Region Nordjylland eller Midtjylland. Men det har vist sig, at ikke alle har behov for et kirurgisk indgreb. Derfor vil man i Thisted indføre en skærpet visitationsmodel på det organkirurgiske område, så flere patienter kan behandles i Thisted. En lignende model er allerede taget i brug på det gynækologiske område.

Modvægt til subespecialiseringen

Anne Bukh fremhæver også arbejdet med at banke et uddannelsesmiljø op, som får medicinske kandidater til trække sig op med rod og slå sig ned i Thisted og på Mors. Sygehuset i Thisted skal profileres som uddannelseshospital med flere og mere fleksible uddannelsesstillinger. Men på det punkt er der imidlertid en udfordring.

”Vi er meget afhængige af, at videreuddannelsessekretariaterne og Sundhedsstyrelsen er åbne over for, at dele af hoveduddannelsesforløbene kan foregå i Thisted. At få lov til det, er svært i dag. Der er et princip om, at et ophold ikke må sprede sig over for mange matrikler, og at man ikke lærer noget på ophold af mindre end seks måneders varighed. Det vil vi rigtig gerne drøfte med videreuddannelsessekretariaterne. Vi synes, det giver god mening, at den læge, der gerne vil være organkirurg, kan blive supergod til f.eks. at operere galder i Thisted – den slags operationer laver man ikke så mange af på Aalborg Universitetshospital.

Hvad tror du vil batte mest i denne her plan?

”På de fleste hospitaler er man i dag meget subspecialiserede. Jeg tror, at kommende læger kan se fordelen ved at være ansat på et hospital, hvor man dygtiggør sig og bliver et ’talent’ inden for bredden og så senere højtspecialiserer sig. Derfor fæstner jeg også stor lid til delestillingerne.

Og så er jeg fuld af fortrøstning til, at der er læger, der finder patientforløb på tværs af sektorer fagligt udfordrende”, siger Anne Bukh og fortsætter:

”Den stigende specialisering som følge af specialeplanen har gjort det fagligt mindre attraktivt at være ansat på et lille sygehus som det i Thisted. Og vi har måske ikke været gode nok til fagligt at kompensere herfor. Det er så det, vi forsøger at råde bod på nu”.

Torsdag den 25. april tager Regionsrådet endelig politisk stilling til, hvordan fremtidens patientbehandling på hospitalet i Thisted skal se ud.

Læs også:

Region Nord vil have hospitalsansatte til at passe praksispatienter

Unge læger trives på et presset sygehus

Alle mine fordomme blev gjort til skamme

Nordjylland vil have forskerlæger i stedet for vikarer