Skip to main content

Nu skal Folketingets Ombudsmand tage stilling til STPS

En læge klager til Ombudsmanden over STPS’ håndtering af sag mod en lægekollega, som tidligere i år blev frikendt i en straffesag. De færreste klager til Ombudsmanden fører dog til kritik. Ud af 24 klager over STPS i 2022 førte kun to således til undersøgelser med efterfølgende kritik.

cover

Bodil Jessen, boj@dadl.dk

17. maj 2023
3 min.

Det bliver nu en sag for Folketingets Ombudsmand at tage stilling til Styrelsen for Patientsikkerheds (STPS) ageren i forbindelse med en tilsynssag mod en læge. Den pågældende læge blev i marts frikendt af Retten i Aarhus i en straffesag, hvor han havde været tiltalt for blufærdighedskrænkelse af to patienter.

Det er praktiserende psykiater Niels Chr. Helm-Petersen fra Aarhus, der nu klager til Folketingets ombudsmand over STPS. Psykiateren mener, at styrelsen gennem deres håndtering af sagen »har været og fremadrettet vil være til unødig fare for både patienter og for læger«, som han skriver i klagen.

I april indberettede Niels Chr. Helm-Petersen STPS til styrelsen selv for at være skyld i utilsigtede hændelser, bl.a. fordi de ikke havde sikret behandling til lægens patienter, efter de midlertidigt havde frataget lægens autorisation. Autorisationsfratagelsen varede i halvandet år.  

STPS har svaret Niels Chr. Helm-Petersen, at statslige myndigheder ifølge sundhedsloven ikke er omfattet af sundhedspersoners rapporteringspligt vedrørende utilsigtede hændelser. STPS svarer videre, at styrelsen ikke har adgang til eller mulighed for at henvise patienterne til en anden læge. Det er primært regionernes eller kommunernes opgave.

Niels Chr. Helm-Petersen er utilfreds med svaret fra STPS. Han skriver i klagen til Ombudsmanden:

»Som speciallæge i psykiatri er jeg opdraget til at vejlede patienter pårørende og andre, der måtte ønske at klage om relevante klagemuligheder. STPS fralægger sig i deres svar alt ansvar og undlader at vejlede om muligheden for at klage til Ombudsmanden.

Da jeg og flere kolleger gennem ca. to år forgæves har forsøgt at få STPS i tale – det første og eneste svar fra SPTS er ovennævnte afvisning af min indberetning – ser jeg mig nødsaget til at klage til Folketingets Ombudsmand over STPS’ ensidige håndtering af sager under forløbet og over deres fortsatte ansvarsfralæggelse, nu efter at sagen er afgjort i retten.

Formålet med STPS er ofte beskrevet som at være fremmende for patientsikkerheden gennem dialog og læring, hvilket deres egen praksis på ingen måde bærer præg af«.

Den pågældende læge opsøgte Niels Chr. Helm-Petersen på grund af depression som følge af sagen og har derfor været hans patient. Niels Chr. Helm-Petersen er endvidere del af en gruppe på ca. 40 sundhedspersoner med interesse for sagen.

Styrelsens ageren i sagen mod lægen er tidligere blevet kritiseret af Lægeforeningens formand Camilla Rathcke.

Få sager fører til kritik

Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse. Af hjemmesiden for Folketingets Ombudsmand fremgår det, at Ombudsmanden kan tage stilling til juridiske spørgsmål, men ikke til spørgsmål, som kræver anden faglig viden.

I 2022 modtog Folketingets Ombudsmand 5.258 klager fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. Det er dog de færreste klager, der fører til egentlig kritik fra Ombudsmanden.

197 af de 5.258 klager vedrører Indenrigs- og Sundhedsministeriets område. Ud af disse førte otte klager til undersøgelser med efterfølgende kritik, henstilling, anbefaling m.v., mens 39 klager førte til undersøgelser, men uden der blev rejst kritik, henstilling eller anbefaling. 140 klager førte til »anden form for behandling og hjælp til borgerne«, mens ti sager blev afvist.

Hvis vi kun ser på de klager, som Folketingets Ombudsmand modtog vedrørende STPS i 2022, så drejer det sig i alt om 24 klager. To af disse førte til undersøgelser med efterfølgende kritik, henstilling, anbefaling m.v., mens fem klager førte til undersøgelser, men uden efterfølgende kritik, henstilling, anbefaling m.v. I fem tilfælde førte en klage over STPS til »anden form for behandling og hjælp til borgerne«, mens én sag blev afvist.

Se oversigten over klager vedrørende statslige myndigheder. Klik på Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at se udfaldet af sagerne inden for sundhedsvæsenet:

https://www.ombudsmanden.dk/ombudsmandensarbejde/statistik/statslige_myndigheder/