Skip to main content

FAS og FAPS: Vi er klar til at træde ind i det nære sundhedsvæsen

I Region Nordjylland har man erfaring med de sundhedsklynger, som snart vil skyde op over hele landet, og som skal skabe sømløse og mere ensartede forløb, der kræver, at læger forlader deres silo. Erfaringerne er blandede, og der savnes handlekraft.
Eva Sejersdal Knudsen, direktør for Patientforløb og Økonomi i Region Nordjylland, fortalte om sundhedsklynger. Foto: Palle Peter Skov
Eva Sejersdal Knudsen, direktør for Patientforløb og Økonomi i Region Nordjylland, fortalte om sundhedsklynger. Foto: Palle Peter Skov

Dorte R. Jungersen dorte@jungersenjournalistik.dk

23. maj 2022
5 min.

Selvom sundhedsklynger er noget, der kommer, er der et sted i Danmark, der allerede har etableret sundhedsklynger for at opnå den stærkt efterspurgte sammenhæng i patientforløbene på tværs af sektorer.

Allerede inden regeringen sidste sommer indgik en aftale med KL og Danske Regioner om at etablere klynger omkring de 21 akutsygehuse for at sikre et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem aktørerne i det nære sundhedsvæsen, var man gået i gang i Region Nordjylland.

Her er der i kraft af klyngesamarbejdet etableret et digitalt psykiatrisk pårørendetilbud i nærmiljøet på Mors, ligesom der er indgået samarbejde om i.v.-behandling i eget hjem. En aftale, der indebærer, at regionen betaler 70 procent af behandlingen, mens kommunerne står for resten.

På Lægemødets anden dag var Eva Sejersdal Knudsen, direktør for Patientforløb og Økonomi i Region Nordjylland, derfor indbudt til at fortælle om arbejdet med klyngerne, og hvordan de er organiseret.

»Vi er på vej i den rigtige retning og får skabt tillid til hinanden på tværs, men vi savner stadig noget agilitet og handlekraft. Relationer og respekt for hinandens vilkår er afgørende«Eva Sejersdal Knudsen

Eva Sejersdal Knudsen redegjorde for en organisationsmodel, som ikke her skal gengives i detaljer, ud over at der i hver klynge sidder fire regionsrådsmedlemmer og repræsentanter for PLO, ligesom der også sidder borgmestre med om bordet.

Og netop borgmestrene kommer til at fylde mere i den nye version af klyngerne, der trådte i kraft fra januar 2022. Fremover vil de nemlig også få plads i regionens sundhedssamarbejdsudvalg for at »skabe mere handlekraft«.

Eva Sejersdal Knudsen vil også gerne have PLO endnu mere inddraget.

»Vi holder vores møder, men I er ofte udfordret i forhold til at kunne deltage i klyngesamarbejdet«, sagde hun med adresse til Charlotte Lønskov, formand for PLO Nordjylland, der fra salen bekræftede Eva Sejersdal Knudsens oplevelse.

»Det bliver en udfordring at få version 2 organiseret, men jeg håber, at vi sammen får bedre mulighed for at lavet nogle spændende tiltag i de nederste klyngelag, og at vi kan få de lokalt forankrede gode idéer spredt ud«, sagde Charlotte Lønskov.

Borgmestre skal sikre handlekraft

Indtil videre er erfaringen med klyngesamarbejdet ifølge Eva Sejersdal Knudsen, at det, der tales om i klyngerne, forplanter sig til både region og kommuner.

»Vi er på vej i den rigtige retning og får skabt tillid til hinanden på tværs, men vi savner stadig noget agilitet og handlekraft. Relationer og respekt for hinandens vilkår er afgørende. Jeg kan ikke sige ,skal’ til hverken kommuner eller PLO«, lød det fra Eva Sejersdal Knudsen, der i øvrigt også adresserede det, som også var oppe at vende på Lægemødets første dag, nemlig at der ikke er afsat midler til drift:

»Og det bliver et issue«, sagde Eva Sejersdal Knudsen.

Men hvor er hospitalslægerne i organisationsmodellen, lød spørgsmålet fra flere, da Eva Sejersdal Knudsen ikke nævnte dem som medlemmer af de fagligt strategiske klynger, hvor det typisk er sygeplejersker og ikke læger, der sidder med.

»Vi er bekymrede for, at det er sygeplejersker, der erstatter den lægefaglighed, som vi finder det bydende nødvendigt er repræsenteret i klyngestyregrupperne. Det bliver vi nødt til at gøre opmærksom på«, sagde Yngre Lægers formand Helga Schultz.

Eva Sejersdal Knudsen kunne fortælle, at lægerne sidder med i de forskellige driftsfora, der sorterer under klyngerne, og at de lægefaglige direktører – til forskel fra tidligere – er meget optaget af det tværsektorielle samarbejde:

»Men ja, vi kan gøre det bedre«, medgav hun.

Jens Tilma, Yngre Læger og kommende praktiserende læge, er glad for klyngesamarbejdet.

»Det fungerer godt og er relevant, og sygehuslægerne møder op. Udfordringen er, at der er et stort segment af kædelæger, der ikke deltager i klyngemøderne«, sagde han.

FAS og FAPS: Inddrag og brug os

Både formand for FAPS Ann-Louise Reventlow-Mourier og formand for FAS Susanne Wammen understregede, at de stiller sig til rådighed for både sundhedsklynger og nærhospitaler.

Susanne Wammen gjorde opmærksom på, at Overlægeforeningen ikke ser sine medlemmer som nogle, der kun skal se patienterne på hospitalet.

»Vi er indstillet på at følge patienten i hele sygdomsforløbet, og dermed er vi også parate til at komme med bud på, hvad speciallæger kan bidrage med i det nære sundhedsvæsen. Vi har ikke sat os selv uden for døren«, sagde hun.

»Vi vil gerne inviteres ind i sundhedsklyngerne, og vi vil også gerne indgå i nærhospitalerne enten på fuldtid eller bare en dag om ugen. Og når det kommer til problemer med at rekruttere speciallæger, har vi for eksempel flere medlemmer, der inden for børne- og ungdomspsykiatri arbejder uden for ydernummersystemet, og som gerne vil ind i systemet«, sagde Ann-Louise Reventlow-Mourier.

Eva Sejersdal Knudsen kvitterede for den udmelding:

»Vi er glade for vores samarbejde med FAPS’erne. Og vi har taget hul på det i forhold til psykiatrien, hvor vi er i gang med fælles målgruppebeskrivelser, så vi får afklaret, hvem der skal gøre hvad. Og i forhold til nærhospitalerne er der ingen tvivl om, at I kommer til at spille en rolle«, sagde hun.

Camilla Rathcke glædede sig i sin opsummering af debatten over at høre, at »vi nærmer os hinanden på alt det, vi ved bliver svært«:

»Vi har mulighed for at få rigtig stor indflydelse på sundhedsklyngerne, og den mulighed skal vi selvfølgelig gribe«.

Læs mere fra Lægemødet 2022:

Gen- og nyvalg med lutter kåringer

Vedtægtsændringer med fuld opbakning

Æresprismodtager – både forsker og oplyser

Definér nærhospitaler og kvalitetskrav – kom i gang med psykiatrien

Sundhedsminister: »Der kommer en psykiatriplan i denne valgperiode«

Ingen slinger i økonomien

»Gode elementer, men for mange tøvende skridt«