Skip to main content

Vedtægtsændringer med fuld opbakning

Tre forslag til ændringer af vedtægterne med fokus på medlemsdemokratiet i Lægeforeningen blev enstemmigt vedtaget på Lægemødet.
Anna Mette Nathan begrundedebestyrelsens vegne forslagene: Det er sket et betydeligt skift i størrelsesforholdet mellem foreninger, der kun vil forstærkes i de kommende år. Arkivfoto: Claus Boesen
Anna Mette Nathan begrundedebestyrelsens vegne forslagene: Det er sket et betydeligt skift i størrelsesforholdet mellem foreninger, der kun vil forstærkes i de kommende år. Arkivfoto: Claus Boesen

Jens Nielsen jen@dadl.dk

23. maj 2022
4 min.

Forarbejdet var gjort i Lægeforeningens demokratiudvalg, og det var nok det, der kunne mærkes, da repræsentanterne på Lægemødet vedtog en række vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen. Der var enstemmig opbakning til blandt andet en ændring i den formålsbeskrivelse, der udgør paragraf 2 i Lægeforeningens vedtægter, og til ændringer, der samlet set skal »understøtte og fremme demokratiet i Lægeforeningen«, som det hed i bestyrelsens motivering af forslagene.

Lægeforeningens vedtægter er – fraset et par småjusteringer – ikke ændret siden 2008, hvor kommunalreformen gjorde en ny struktur nødvendig. Siden da er der løbet meget vand under broen, og det har kaldt på en opdatering, konstaterede næstformand Anna Mette Nathan, da hun på bestyrelsens vegne begrundede forslagene: Det er sket et betydeligt skift i størrelsesforholdet mellem foreninger, der kun vil forstærkes i de kommende år. Det er især Foreningen af Pensionerede Læger (FPL) og Yngre Læger, der er vokset, og de yngre læger vil i en periode inden længe udgøre næsten 50 procent af det samlede antal medlemmer.

Blandt andet på den baggrund besluttede bestyrelsen i 2020 at nedsætte Demokratiudvalget, der fik til opgave at komme med bud på, hvordan vedtægterne kunne opdateres, så de tager højde for denne udvikling og sikrer en fair fordeling af indflydelsen i Lægeforeningen. Målet var en struktur, der styrker demokratiet, giver transparens, øger sammenholdet og dermed synlighed af både Lægeforeningen og de enkelte foreningers arbejde, sagde Anna Mette Nathan.

Demokratiudvalget kom med en række konkrete anbefalinger til bestyrelsen samt oplæg på andre områder, hvorefter bestyrelsen har landet en løsning og de forslag, der blev fremlagt for repræsentantskabet.

Den demokratiske balance

For det første foreslog bestyrelsen en ændring af Lægeforeningens »formålsparagraf«, der er punkt 2 i vedtægterne.

»Den nye formulering skal understøtte lægernes ansvar, lægestandens samlede ansvar og standens ansvar over for befolkningen, ligesom den skal signalere sammenhængskraften i foreningen« sagde Anna Mette Nathan.

Det andet forslag gik på at ændre punkt 6 i vedtægterne – eller rettere punkt 6.5, 6.6 og 6.7. Her er bestyrelsens mål ikke at ændre indholdet som sådan, men at formulere punkterne, så der sker en anerkendelse af, at FPL er en forening i sig selv. Det sker på baggrund af et forslag fra de pensionerede læger om samme emne, der faldt på et tidligere Lægemøde, sagde Anna Mette Nathan. Forslaget får ingen betydning for de pensionerede lægers medlemsfordele i Lægeforeningen, understregede hun.

Det tredje forslag til ændringer af punkterne 11, 12 og 18 var til samlet afstemning. De sammenkædede forslag handlede dels om at øge læsbarheden, dels om den demokratiske balance i Lægeforeningen i lyset af forskydningen i foreningernes størrelse og dels om at øge mulighederne for indflydelse i forhold til repræsentantskabet. Målet er, sagde Anna Mette Nathan, at sikre, at ingen af de erhvervsaktive foreninger får mindre indflydelse i repræsentantskabet end FPL. FPL skal fortsat have 11 medlemmer som nu, mens ingen af de øvrige foreninger kan have færre end 12 medlemmer.

Desuden blev det foreslået, at opgørelsen af repræsentanter fremover skal ske pr. 10. januar i stedet for som nu en måned før Lægemødet, ligesom offentliggørelsen af repræsentanterne skal ske 1. marts, hvilket er en ny bestemmelse i vedtægterne. Det er vigtigt for demokratiet i Lægeforeningen, at foreningens højeste myndighed, repræsentantskabet, er synlig over for medlemmerne, som med den nye bestemmelse får bedre tid til at komme i kontakt med en repræsentant. Ud fra samme tanke foreslog bestyrelsen også, at Lægemødet fremover skal indkaldes med ti ugers varsel med den nuværende frist på en måned.

Som et sidste punkt i demokratisporet foreslog bestyrelsen en ændring af punkt 18.3, der handler om beslutningsproceduren i bestyrelsen. Bestyrelsen stiler altid mod at træffe beslutninger i enighed, men det er vigtigt, at vedtægterne også sætter rammerne for en almindelig demokratisk beslutningsproces med afstemninger. For igen at tage højde for forholdstallet mellem foreningerne i bestyrelsen lød forslaget på, at vedtagelse i bestyrelsen fremover kræver både mere end halvdelen af stemmerne og opbakning fra to af foreningerne.

Alle forslagene blev enstemmigt vedtaget, og medlemmerne af repræsentantskabet fandt det ikke nødvendigt at knytte kommentarer og stille spørgsmål til forslagene. Det samme gjorde sig gældende med et sidste forslag fra bestyrelsen om en ændring af vedtægternes punkt 7, der skulle bringe ordlyden om honorarer for attester i overensstemmelse med både Attestudvalgets praksis og den gældende lovgivning.

Det var derfor en med egne ord »rigtig glad og en smule rørt« Camilla Rathcke, der takkede for den entydige opbakning. Der har været mange og lange diskussioner i Demokratiudvalget – men det er endt med en bred enighed i bestyrelsen, og det er udtryk for en godt arbejdende bestyrelse og for styrken i sammenholdet i Lægeforeningen, sagde hun.

Læs mere fra Lægemøde 2022:

Gen- og nyvalg med lutter kåringer

Ingen slinger i økonomien

FAS og FAPS: Vi er klar til at træde ind i det nære sundhedsvæsen

Æresprismodtager – både forsker og oplyser

Definér nærhospitaler og kvalitetskrav – kom i gang med psykiatrien

Sundhedsminister: »Der kommer en psykiatriplan i denne valgperiode«

»Gode elementer, men for mange tøvende skridt«