Skip to main content

Ingen slinger i økonomien

Bundlinjen er solid, og Lægeforeningens årsregnskab endte i plus trods en række afvigelser fra budgettet.
Foto: Palle Peter Skov
Foto: Palle Peter Skov

Jens Nielsen jen@dadl.dk

23. maj 2022
3 min.

Lægeforeningens økonomi er gennemsolid. Det var hovedbudskabet, da økonomichef Frederik Schønning fremlagde foreningens regnskab for 2021 og budgettet for 2023. 2021 endte i et plus på 329.000 kr. mod et budgetteret underskud på 2,6 millioner kr. Overskuddet kom på trods af endnu et coronaramt år, der betød en række afvigelser fra budgettet – men altså afvigelser, der faldt ud til den gode side og betød et resultat på godt 2,9 millioner kr. bedre end det forventede. Og så er der »orden i penalhuset«, sagde Frederik Schønning med henvisning til de blanke påtegninger fra henholdsvis den eksterne og den lægelige revision.

Det er ikke mindst de finansielle poster, der bonede positivt ud – de stod alene for to af de tre millioner kr., men også kontingentindtægterne blev større end forventet. Medlemstallet er steget fra godt 29.000 i 2016 til lige over 34.000 i 2021. Medlemmerne bliver længere, og færre melder sig ud, konstaterede Frederik Schønning og viste en kurve med stigende medlemstal over 30 år. Og så hjælper det selvfølgelig også, at 96 procent af de erhvervsaktive læger er medlem af Lægeforeningen.

Den stærke medlemsudvikling bevirker, at indtægterne på den front stiger, selvom kontingentet nominelt holdes i ro og i kroner og øre faktisk er 222 kr. siden 2010. Og samtidig betyder det, at medlemmerne set i forhold til inflationen i 2023 vil betale 21 procent mindre i kontingent i forhold til 2010.

Mens der har været et merforbrug på de politiske aktiviteter, der giver Lægeforeningen synlighed og indflydelse, har der været større indtægter end forventet på annoncesalget til Ugeskrift for Læger, hvor beslutningen om ikke længere at optage lægemiddelannoncer ellers havde skruet forventningerne ned.

Summa summarum er en egenkapital på 195 millioner kr., der for en stor dels vedkommende er bunden egenkapital i form af Lægeforeningens ejendomme i København og Aarhus. Så foreningen er »sagt på godt jysk godt konsolideret«, konstaterede Frederik Schønning – og regnskabet blev da også enstemmigt godkendt uden bemærkninger.

Samme nådige skæbne overgik budgettet for 2023, som han derefter præsenterede. Der budgetteres med et underskud på 1,6 millioner kr. På udgiftssiden vil pengene i 2023 blandt være investeret i øget analysekraft til at understøtte den politiske interessevaretagelse, fortalte Frederik Schønning. I lyset af krigen i Ukraine og den aktuelle inflation er der en del forudsætninger, der er usikre, men der er ingen grund til panik:

»Skulle der komme et stød fra inflationen, slår det os ikke ud af kurs«, sagde han.

Læs mere fra Lægemødet 2022:

»Gode elementer, men for mange tøvende skridt«

Gen- og nyvalg med lutter kåringer

Vedtægtsændringer med fuld opbakning

FAS og FAPS: Vi er klar til at træde ind i det nære sundhedsvæsen

Æresprismodtager – både forsker og oplyser

Definér nærhospitaler og kvalitetskrav – kom i gang med psykiatrien

Sundhedsminister: »Der kommer en psykiatriplan i denne valgperiode«